Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Stomatologiýa üçin CRM

Stomatologiýa üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Stomatologiýa üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Stomatologiýa üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Döwrebap klinikalaryň we stomatologiýa desgalarynyň gurluşygy diňe bir ýokary hilli materiallaryň we enjamlaryň ulanylmagyny däl, eýsem ýazgylary ýöretmegi, işgärleriň işine gözegçilik etmegi, müşderileri özüne çekmek we diş CRM gurallaryna gyzyklanma saklamak üçin gurallary ulanmagy hem öz içine alýar. Specializedöriteleşdirilen ulgamlary awtomatlaşdyrmak we oturtmak derwaýys zerurlyga öwrülýär, sebäbi kabul etmek, materiallary sarp etmek, diş lukmanlarynyň we beýleki işgärleriň iş wagtyna gözegçilik etmek we mahabat çärelerini netijeli durmuşa geçirmek ýaly ähli amallary tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Diş dolandyryşy üçin ýöriteleşdirilen CRM programmalary ýönekeý platformalardan hünärmenleriň, şol sanda beýleki pudaklaryň özara gatnaşygynda tertip-düzgüni ýola goýmaga kömek eder, şol bir wagtyň özünde müşderileriň islegine ünsi jemlär. Bu awtomatlaşdyryş formatynyň ýaýramagyna güýçli bäsdeşlik gurşawy kömek etdi, bu ýerde müşderileri özüne çekmek has kynlaşýar, hatda olary saklamak üçin diňe bir lukman adam üçin möhüm däl, hyzmat, goşmaça bonuslar, arzanladyşlar hem bolýar. . Hususy diş lukmanlary ofislerini açýarlar we mümkin boldugyça gysga wagtda müşderi bazasyny gurmak umydy bilen iň arzan bahadan mugt diş CRM gözleýärler. Internetdäki şeýle haýyş, şübhesiz, köp teklip berer, ýöne synag wersiýalarynyň mugt bolup biljekdigine ýa-da funksional kuwwaty taýdan eýýäm köne bolandygyna düşünmeli, bu bolsa ýokary hilli, tehnologiki taýdan ösen programma üpjünçiligi bilen bäsleşip bilmejekdigini aňladýar. Mugt platformalarda wagt geçirmek, professional programma üpjünçiligine maýa goýmakdan has gymmat bolar, sebäbi bu döwürde bäsdeşler öz işini ösdürer we hassalaryň az mukdary bilen kanagatlanarsyňyz. Telekeçilige başlaýanlar, programmalaryň gymmat bahasyndan gorkup, pul tygşytlamak maksady bilen düşünilip bilner, ýöne döredijiler her kim öz býudjetine laýyk çözgüt tapar ýaly köp sanly programma hödürleýärler. Mundan başga-da, başarnykly çemeleşme we programma üpjünçiligini saýlamak bilen, maýa goýum serişdeleri CRM tarapyndan diş hasaby üçin hödürlenýän artykmaçlyklary we wariantlary işjeň ulanandan soň birnäçe aýyň içinde yzyna gaýtarylar.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy, beýleki wakalarda gözleýän diş kompaniýaňyz üçin çözgüt bolar, ýöne näbelli sebäplere görä size laýyk gelmedi. Programmanyň işleýşi, müşderiniň saýlamagyna, kompaniýanyň zerurlyklaryna we awtomatlaşdyrmaga bagyşlanan çeşmelere baglydyr. Interfeýsiň çeýeligi, ahyrky maksatlaryňyza ýetmek üçin gurallar toplumyny goşmaga we üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Taslamanyň döredilmeginde, işgärleriň işi we hassalar bilen gatnaşygy üçin zerur formaty üpjün etmek üçin diş lukmany üçin iň döwrebap CRM tehnologiýalary girizildi. Dolandyrmagy öwrenmek, menýu modullarynyň maksadyna düşünmek we amaly işe başlamak isleseňiz, gysga köp sagatlyk okuwy tamamlamak ýeterlikdir. Tehniki nuanslaryň deslapky utgaşdyrylmagyndan başlap, çalt işe başlamagy üpjün etjek ulgamyň ornaşdyrylmagyna çenli birnäçe gün gerek bolar. Ösüşimiz mugt däl, ýöne işjeňligini ösdürmegi ýüregine düwen täze diş lukmanlary üçin hem elýeterli. Işleriň gerimine we işiň aýratynlyklaryna baglylykda, gurlandan soň başda düzülen gutarnykly iş üýtgemesini hasaba almagyň algoritmleri. Stomatologiýa üçin CRM ulgamymyz diňe bir administrasiýa we hassalar baradaky maglumatlary däl-de, eýsem hünärmenleriň iş ýüküni hem dolandyrar, maglumatlar bazasyna goşulanda web sahypasy arkaly alnan ýazgylary paýlar. Mundan başga-da, materiallaryň, gurallaryň sarp edilişini we olaryň wagtynda doldurylmagyna gözegçilik etmegi göz öňünde tutup, laboratoriýa bölümi üçin işlemegi tabşyryp bilersiňiz. Awtomatlaşdyrma we dolandyryşa toplumlaýyn çemeleşme, iş kitaplaryny ýöretmäge, hökmany hasabat bermäge we beýleki resminamalary taýýarlamaga kömek eder. Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, umumy iş ýüküni azaldyp, aragatnaşyk we bejergi üçin wagt boşadyp, adam gatyşmazdan käbir amallary ýerine ýetirer. Maglumat elýeterliliginiň hukuklaryny we opsiýalaryny kesgitleýän elektron platformada iş alyp barjak her bir diş lukmany we beýleki işgär üçin aýratyn hasap döredilýär. Şeýlelik bilen, stomatologiýa üçin CRM görnüşimiz telekeçiler we ähli işgärler üçin ygtybarly hyzmatdaş bolar.

Ulgamymyzyň kömegi bilen, diňe bir dolandyryş däl, eýsem müşderiler bilen netijeli gatnaşyk gurup bilersiňiz, sebäbi olar köp goşmaça hyzmatlary alarlar. Hyzmat derejesini ýokarlandyrmak, dürli aragatnaşyk kanallarynyň we täsir usullarynyň gatnaşjak stomatologiýa üçin CRM ulgamynyň peýdasy bolar. Diş lukmanlarynyň elektron tertibi sapar üçin iň amatly wagty saýlamaga kömek eder we şahsy iberiş opsiýalaryny ulananyňyzda adam habarnamalary alar, bäsdeşlik nyrhlarynda mugt e-poçta ýa-da SMS bolup biler. Täze hassany hasaba almak we programmada beýleki görnüşleri doldurmak üçin taýýar şablonlary ulanmak bilen, kabul ediş stolunda garaşmak we galmak üçin sarp edilýän wagtymyzy ep-esli azaldyp bileris. Iş çalşygy gutarandan soň, diş lukmanlary ýerine ýetirilen işler barada maglumatlary çalt girizip bilerler, taýýarlanan nusgalar bilen hasabat döredip bilerler. Lukman hatda ýönekeý görnüşlerdäki golýazmalara düşünmezligi aradan aýyrýan programma has giňişleýin bejermek üçin teklipleri çap eder. Lukmançylyk işgärleri üçin buhgalter stomatologiýasy üçin CRM, şahsy meýilnamalary göz öňünde tutup, täze bellenmek ýa-da bar bolan biriniň ýatyrylmagy barada habarnamalary almak üçin amatly tertibi döretmäge mümkinçilik berer. Diş lukmanlary üçin indiki sapary meýilleşdirmek ýa-da adama yzygiderli barlag ýa-da arassalamak üçin ýatlatma goýmak has aňsat bolar. Ösüş, dolulygyna gutaryp bolmajak habarnamalar bilen material we gural ätiýaçlyklarynyň gözegçiligi astynda amala aşyrylar. Bu çemeleşme neşe ýetmezçiliginiň öňüni alýar. Käbir adamlaryň internetde gözleýän mugt, başlangyç programmalaryndan tapawutlylykda, USU platformamyz bejerilen dişleri shematiki görnüşde görkezmek ukyby bilen hassalaryň elektron ýazgylaryny ýöretmek üçin mümkinçilikler döreder. Ulgam diňe ozal hasaba alnan we giriş üçin giriş we paroly alan hünärmenler tarapyndan ulanylar, bu üçünji taraplaryň gizlin maglumatlara girmegini gadagan edýär. Diş lukmanlary üçin CRM programma üpjünçiligi ofisdäki ýerlerini seljerip, iş ýerlerini sazlap we tertip döredip biler. Şeýle hem, telekeçiler enjamy dünýäniň islendik ýerinden öňünden gurlan ygtyýarnama we internet bilen uzakdan dolandyryp bilerler.

Ulgamyň işlemegi, kesgitlenen we iş görnüşi bolup bilýän bolsa, görkezilen wagty we hyzmatlary kesgitlemek bilen işgärleriň aýlyk haklaryny hasaplamaga kömek eder. Adaty müşderileriň gyzyklanmasyny saklamak üçin bonus programmasy gurup bilersiňiz, proseduralaryň çykdajylaryny awtomatiki hasaplamak bilen arzanladyş kartlaryna bal ýa-da belli bir arzanladyş belläp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy buhgalter hasabaty, hünär hasabaty, girdejini hasaplamak we býudjet düzmek boýunça kömekçi bolar. Mugt diş CRM, ähliumumy buhgalteriýa ulgamynyň gurallarynyň bir bölegini hem hödürlemez. Ösüş, ownuk diş amallary we ähli şahalary birleşdirmeli uly kliniki zynjyrlar üçin peýdaly bir zat bolar.