Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM dolandyryşy

CRM dolandyryşy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM dolandyryşy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm dolandyryşyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM gözegçiligi möhüm iş. Dogry durmuşa geçirilmegi üçin kabul edijä USU programma üpjünçiligi gerek. Univershliumumy Hasap Ulgamyndan CRM dolandyryş programmasy elmydama kömek eder, sebäbi bu toplum jikme-jik gözden geçirilişde kompaniýada iş alyp barmak üçin takyk işlenip düzülendir. Kompaniýanyň işgärlerine uly ähmiýet berip, hünär usuly bilen gözegçilik ediň. Programma üpjünçiliginiň özi edýändigi sebäpli adamlar elmydama howpsuz gözegçilikde saklanarlar. Munuň üçin beýleki hünärmenleriň işinden peýdalanmak zerurlygy bolmaz we gatnaşyjylaryň derejesi elmydama ýolbaşçylaryň öňünde bolar. Edaradaky jogapkär adamlar elmydama dogry dolandyryş kararlaryny alyp bilerler we işleri optimal ýerine ýetirip bilerler.

Işewürlik temasy gözegçilik üçin CRM-de ýöriteleşen bolsa, USU toplumlaýyn çözgüdi iň amatly elektron guraly bolar. Onuň kömegi bilen ähli iş amallary ýokary hilli amala aşyrylar. Gündelik iş modullaryň çäginde işleýär, olaryň hersi belli bir ofis işi üçin jogapkärçilik çekýär. Esasy modul, CRM re modeiminde işlemäge we kompaniýa ýüklenen borçlary dogry ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Programma üpjünçiligi sarp edijiniň kömegine gelip, olar üçin köp çylşyrymly çäreleri ýerine ýetirýänligi sebäpli, millionlarça sarp ediji hasap-fakturalaryny hiç hili kynçylyksyz gaýtadan işlemek ukyby bar. Gözleg motory, alhliumumy hasapçylyk ulgamyndan CRM dolandyryş programmasyny satyn alan müşderiler üçin hem elýeterlidir. Bu giňişleýin programma üpjünçiligi, ähli möhüm iş amallaryny çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän ýokary hilli çözgütdir.

CRM gözegçiligini ýerine ýetirmäge ukyply häzirki zaman integral programma, işleýän kompýuterde gurmak aňsat önüm. Esasy zat, ulgam bölümleriniň kadaly işlemegi we gaty diskleriň kadaly Windows operasiýa ulgamy bolmagydyr. Şeýle kompýuteriň ygtyýarynda bolmagy kyn däl. Univershliumumy hasapçylyk ulgamyndan CRM dolandyryş programmasy güýje girse, monitorlar üçin çykdajylar hem az bolýar. Elbetde, iň täze, düýbünden ýeňilmezek ulgam bölümlerini hem ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem ýokary öndürijilikli ýokary derejeli kompýuterleri dolandyrmak mümkin. Şeýle-de bolsa, CRM dolandyryş programma üpjünçiligini satyn alýan kompaniýanyň beýle maliýe mümkinçilikleri ýok bolsa, bu hökman däl. Diňe umumy enjamlar ýeterlikdir we bu önümiň ulgam talaplary bilkastlaýyn iň pes bahalara çenli azalýar.

USU-dan gözegçilik etmek üçin CRM-de köp mukdarda maglumat bilen täsirleşmegiň täsin usullary bar. Kontekstli gözleg, Univershliumumy Hasap Ulgamynyň hünärmenleri tarapyndan ulanyjylara hödürlenýän wariantlaryň biridir. Gözleg soragyňyzy belli bir sütüne basyp yzygiderli girizmek hökman däl, sebäbi bu önüm kontekst gözlegini üpjün edýär. Döwrebap dolandyryş CRM iş ýerinde sütünleri görkezip ýa-da gizläp biler. Ergonomika bilen baglanyşykly kynçylyk çekmezlik üçin aýratyn görnüşde düzedip bolýar. Balans, belli bir döwürde karzy görkezer, bu ulanyjynyň bu maglumatlary göz öňünde tutup biljekdigini aňladýar. Dolandyryşyň häzirki zaman ösüşi işiň zerurlyklaryny doly ödär, şonuň üçin goşmaça programma üpjünçiligini satyn almak hökman däl.

Dolandyryş üçin CRM-iň demo wersiýasy ony öndürýän kompaniýanyň resmi portalyna göçürilýär. Ekrana çalt we täsirli hereket etmeli we elementleri goşmaly. Döwrebap ofis amaly formatlaryndan maglumat import etmek hem bu önümdäki buýruklaryň biridir. Abonentler kategoriýasyna laýyk gelýänleri saýlap bilersiňiz. Saýlaw maksadyna ýetilende diňe ýerine ýetirmek düwmesini ulanmak zerur. USU CRM dolandyryş programmasy täze hasaplar goşmak bilen kontekst menýusy bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem jemgyýetçilik hyzmatlaryny bermek pudagynda işleýän kompaniýalar üçin köpçülikleýin hasaplaşyk topary bar. Maksatly diňleýjiler bilen täsirleşende CRM usuly gaty gowy kömek edýär. Ulanyjy isleýşi ýaly işjeňleşdirilýär we maksatly diňleýjiler bilen täsirli gatnaşygy üpjün edýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan gözegçilik etmek üçin CRM güýje girse, işewür guramanyň abraý derejesi ýeterlik derejede ýokary bolar.

Bu kompýuter çözgüdi, karzy bolan sarp edijilere köpçülikleýin göterim tölemäge ukyply.

Jemgyýetiň öňündäki berginiň kem-kemden azalmagy býudjet ýagdaýyna oňyn täsir eder we maliýe durnuklylygyny ýokarlandyrar.

CRM gözegçilik programma üpjünçiligi işe girizilende amaly çeşmeleri dolandyrmak mümkin.

Sarp edijiler üçin bulaşyklykdan gaça durmak we programmany dolandyrmak üçin köp ýönekeý hereket bar.

Köp möhüm iş amallaryny amala aşyrmak gaty realdyr.

Indiki müşderi, awtomatiki opsiýa üpjün edilýän operatoryň monitorynda görkeziler.

Şeýle hem, sarp edijiler satyn alyş kompaniýasynyň býudjetine maliýe çeşmelerini goşýan töleg nokatlarynyň akymyny ep-esli gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar.

USU-dan häzirki zaman CRM dolandyryş ulgamy sarp edijä hemişe kömek eder. Örän netijeli işleýän ýönekeý we içgin interfeýs sebäpli iş wagtynda hiç hili kynçylyk bolmaz.

Müşderiniň köp sanly islegini gaýtadan işlemek, sarp edijiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen kontragentleriň öňünde kompaniýanyň abraýyny iň ýokary derejede saklaýar.

Interfeýs, hatda kompýuter tehnologiýasy bilen aýratyn dostlaşmaýanlar üçin hem sarp ediji üçin mümkin boldugyça ýönekeý we amatly.

Aşakdaky hasabatlar, USU işgärleri tarapyndan CRM gözegçilik önüminiň ulanyjysyna hödürleýän funksiýalarynyň biridir. Ofis işini rekord wagtynda tamamlamak we kompaniýanyň ähli zerurlyklaryny ödemek, şeýlelik bilen agalyk etmegini üpjün etmek üçin ajaýyp mümkinçilik açylýar.

Häzirki gözleg talaplary süzgüçleri, emeli intellekt tarapyndan awtomatiki usulda hasaba alynar. Ofis amallaryny aňsatlaşdyrmak üçin dolandyryş programmasyna birleşdirildi.

Döwrebap dolandyryş programma üpjünçiligi kagyzy tygşytlamaga we bar bolsa öňünden tölemek bilen işlemäge mümkinçilik berer. Elbetde, önümçilik amallary ýerine ýetirilende bergi emeli intellekt bilen hem hasaba alynar.

Hasaplamalary ýerine ýetirmekde ýalňyşlyk bolmaz, bu bolsa işiň ösjekdigini aňladýar.

CRM dolandyryş programma üpjünçiligi, kompaniýa peýdaly hyzmatlar pudagynda işleýän bolsa, poçta bilen kwitansiýalary ibermek bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Işgärleri mümkin boldugyça ýeňilleşdirmek üçin döredilen bu örän amatly wariant.