Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Vanna üçin CRM

Vanna üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Vanna üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Wannany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hammam CRM programmasy, öndürijilik we tertip-düzgüni, mukdar we hiliň ýokarlanmagyny göz öňünde tutup, iş kompýuterinde gurnamak üçin elýeterli Univershliumumy Hasap Ulgamy kompaniýasynyň özboluşly teklibiniň biridir. , maliýe komponentlerinde öndürijilikli şöhlelenýän hyzmatlaryň mukdary. USU programma üpjünçiligi, elýeterli syýasat, aýlyk abuna ýazylmazlyk, ulanyş hukuklaryny geçirmek, iş işjeňligini we wezipeleri tapawutlandyrmak, ähli önümçilik proseslerine gözegçilik etmek babatynda bazardaky iň oňat teklipdir. USU CRM ulanyjynyň ähli hukuklaryny we mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, netijeli we täsirli işlemegi üpjün edip, islendik Windows operasiýa ulgamyna gurnalyp bilner. Durmuşa geçirilende, ulanyjylarda goşmaça başarnyklar bolmaly däldir, hemme zat gaty ýönekeý we hemmeler üçin elýeterli, şonuň üçin okuw we uzak möhletleýin ösüş göz öňünde tutulmaýar. Vanna CRM programmasynda, döredijilerimiz hemişe bolşy ýaly ähli jogapkärçilik we takyklyk bilen ýüz tutup, ulanyjylara owadan we köp sesli interfeýs, her bir hünärmeniň işine uýgunlaşýan elýeterli konfigurasiýa opsiýalary, üstüni ýetirip boljak dürli mowzuklar we ekran saklaýjylary bilen üpjün etdiler. internetden goşmaçalary gurmak arkaly. USU CRM programmasynyň adaty wersiýasyna goşmaça, ýokary hilli internet birikmesi bilen belli bir iş ýerine birikmäge mümkinçilik bermeýän ykjam wersiýa bar. Mundan başga-da, hammamyň işgärleri we müşderileri üçin elýeterli USU programmasynyň ykjam wersiýasynyň başga mümkinçilikler hödürleýändigini bellemelidiris. Mysal üçin, müşderiler habarlary görüp, şahsy hasabyny dolduryp, öňünden bellikler we tölegler geçirip bilerler, boş wagt we ýeri, hasaplanan bonuslary görüp bilerler we habar ibermek ýa-da resminamalar bilen hasap-faktura bermek üçin peýdaly bolup biljek şahsy maglumatlaryny baglanyşdyryp bilerler. Iş stolunyň ekrany tygşytlaýjysyny saýlamak üçin, ulanyjylarda dürli mowzuklaryň giň topary bar, şolardan elli gowrak at bar.

USU hammam programmasy, diňe bir bilelikdäki iş üçin däl-de, eýsem bir CRM ulgamynda aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilinýän dürli bölümleriň işgärleriniň bir wagtyň özünde hyzmatdaşlygy bilen köp ugurly re modeimiň saklanmagyny üpjün edýär. şeýle hem ýerli ulgam ýa-da internet arkaly habarlary, resminamalary we dürli faýllary alyşmak üçin. Her bir işgär üçin CRM peýdasy, ulanyjy hukuklaryny we şahsy dolandyryş parametrlerini şahsy ady we paroly bilen tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär, ätiýaçlyk maglumatlaryň girizilmegini we çykyşyny göz öňünde tutup, peýdaly işdäki her bir hereket üçin görkeziler. hemişelik gözegçilik we howpsuzlyk we buhgalteriýa goragy bilen uzakdaky serwerde hemişelik saklanýar. Giriş diňe guramanyň agzalary üçin elýeterlidir, CRM programmasyna girjek bolanyňyzda, kömekçi enjam size habar berer we girişi ýapar. Ulanyjylar maglumatlary el bilen we awtomatiki girizip bilerler, bar bolan ýa-da iberilen habar beriş serişdelerinden maglumatlary import edip we eksport edip, resminamalary dürli formatlara öwrüp we has amatly bolar ýaly, resminamalaryň ähli formatlarynda diýen ýaly goldaw ulanarlar. Şablonlar we resminamalaryň we hasabatlaryň nusgalary bar bolsa, olary belli bir müşderi üçin aňsatlyk bilen döredersiňiz. Bu, esasanam 1C ulgamy bilen integrasiýa edilende amatlydyr, wagt we pul tygşytlamak bilen, sebäbi goşmaça programmalary satyn almak we bir programma üpjünçiliginden beýlekisine yzygiderli geçmek we maglumatlary täzeden girizmek zerurlygy ýok. Girişdäki işçileriň şahsyýetini kesgitläniňde, programma ýerine ýetirilen ähli amallara gözegçilik eder, wagt we hil maglumatlary kesgitlär, soňraky aýlyk haklary üçin näçe wagt işländigi barada hasabat berer we dolandyryş bilen üpjün eder. Şeýle hem, esasy kompýutere birikdirilende, hammam, aýry-aýry bölümler we işgärler hakda hakyky wagtda maglumat berjek howpsuzlyk kameralary bilen täsirleşende gözegçilik hakyky bolar.

CRM hammam programmasynda ähli maglumatlaryň giriziljek, şol sanda baryp görmegiň we iberilen arzalaryň, tölegleriň, bergileriň, bellenen bonus kartoçkalarynyň, aragatnaşyk maglumatlary, maglumat, seslenme we düşündirişler ýaly bir maglumat bazasyny saklamak mümkin bolar. islegler we ş.m. Her gezek maglumat täzelener we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin diňe dogry maglumat berler. Vanna hyzmatlarynyň bahasyny hasaplamak, diňe gelýänleriň gelmegi barada maglumatlary girizjek ýönekeý we awtomatiki kompýuter işine öwrüler we CRM ulgamynyň galan bölegi birnäçe sagatlap hasaplamagyň käbir formulalaryny göz öňünde tutup, muny özi amala aşyrar, bahalar sanawy bar bolsa goşmaça hyzmatlar bilen. Gelmegi we gidişi düzeltmek, girelgede gelýänleriň şahsyýetini tanamak bilen awtomatiki usulda amala aşyrylýar we bu opsiýa işgärler üçin hem elýeterlidir, bu tertip-düzgüni we işde bolmazlygy ýokarlandyrýar.

Vanna otagy CRM programmasy, auditorçylykda, materiallary, önümleri hasaba almakda kömek etjek ýokary tehnologiýaly enjamlary öz içine alyp biler. Mundan başga-da, diňe bir tordaky hammamlary birleşdirip bolman, has öndürijilikli işler, islegi artdyrmak we adatça girdeji almak üçin elektron görnüşini (web sahypasyny) birikdirip bilersiňiz. Saýt birleşdiriler, bellikler we ýatyryşlar, hasaplaşyk şertnamalary we beýleki wakalar barada maglumatlary awtomatiki görkezer we işgärler berlen maglumatlary paýhasly alyp bilerler. Tölegleri kabul etmek, arzanladyşlary we bonuslary ulanyp, müşderiler üçin amatly islendik görnüşde, nagt we nagt däl görnüşde elýeterlidir.

1C ulgamy bilen birleşdirilende, USU CRM programmasy ähli maliýe hereketlerine gözegçilik etmäge, islegi, girdejini we çykdajylary seljermäge, diňe bir dolandyryşy däl, eýsem elektron salgyt komitetlerini hem üpjün edýän hasap-fakturalary, hereketleri we hasap-fakturalary döretmäge mümkinçilik berýär.

Vanna CRM ulgamy şeýle bir köp adamly welin, ony tükeniksiz suratlandyryp bolar, ýöne demo wersiýasy bilen kompaniýaňyzda özleşdirseňiz we baha berseňiz has öndürijilikli bolar. Gorkma, demo wersiýasy düýbünden mugt bolar, sebäbi. diňe salgylanma üçin wagtlaýyn tertipde görkezilýär. Hünärmenlerimiz, ähli soraglar boýunça size maslahat bermäge şat bolarlar.