Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM ösüşi

CRM ösüşi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM ösüşi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm ösüşini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatlaşdyrylan CRM ösüşi ähli amallary awtomatlaşdyrmaga, meseleleri çözmäge we müşderileri köpeltmäge, işgärleriň işiniň optimizasiýasyny göz öňünde tutup, çykdajylary azaltmaga we kontragentler bilen gatnaşyklar baradaky ähli maglumatlary ulgamlaşdyrmaga gönükdirilendir. Bazardaky CRM ösüş çykdajylary modullyga, mümkinçiliklere, ýönekeýlige we beýleki taraplara baglylykda üýtgeýär. CRM ösüşi üçin özboluşly uniwersal buhgalteriýa ulgamymyzy ornaşdyrmak bilen, kompaniýadaky çylşyrymly we işli şertleri optimizirläp we ýönekeýleşdirip bilersiňiz we giňeldilen işleýiş we artykmaçlyklar toplumyny üpjün edip bilersiňiz. Ösüşimiziň çykdajylaryny seljerseňiz, aýlyk abuna ýazylmazlygy göz öňünde tutup, hyzmat goldawyna, çäksiz mümkinçiliklere haýran galarsyňyz.

CRM ösüş dolandyryş ulgamy, amallar, hasaplaşyklar we bergiler barada doly aragatnaşyk we maglumat maglumatlary bilen giňişleýin müşderi bazasynyň saklanmagyny üpjün edýär. Müşderiler, önümler, üpjün edijiler, hasaplaşyk amallary we beýleki maglumatlar zerur resminamalar bukjasynyň çalt we ýokary hilli üpjün edilmegini üpjün edýän elektron gözleg motory arkaly hakykydyr. Elektron ulgam başlangyç maglumatlary maglumatlar bazasyna girizmäge mümkinçilik berýär, soňra dürli çeşmeleri ulanyp maglumatlary awtomatiki girizmek ýa-da import etmek birikdirilýär. Resminamalaryň akymynyň howpsuzlygynyň ygtybarlylygy gözegçiliksiz galmaz, ätiýaçlyk nusgasy wagtynda resminamalar serwerde saklanýar we şeýlelik bilen onlarça ýyldan soň hem asyl görnüşini üpjün edýär.

Köp ulanyjy CRM ösüş bazasy ulanyjylara şahsy giriş we parol bilen bir wagtda girmäge, maglumatlary (el bilen ýa-da awtomatiki) girizmäge, umumy hukuklara girmek hukugyna esaslanyp) almaga we bölümler we şahamçalar habarlaşanda alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýär. ýerli ulgamyň üsti bilen. Bir gezeklik iş üçin ösüş aýratyn ulanyjynyň işi baradaky maglumatlary okaýar we dogry materialy üpjün etmek üçin girişi bloklaýar.

CRM-iň doly ösüşi ulanyjylara iş we resminamalaryň islenýän görnüşini saýlamaga, gurlan şablonlary we nagyşlary, daşary ýurt dillerini we magazineurnal tablisalaryny ulanyp şahsy dizaýny we modullary ösdürmäge mümkinçilik berýär. Saklaýjy enjamlar bilen işleýän wagtyňyz, yzygiderli inwentarlary göz öňünde tutup, hil aýratynlyklaryna degişli gözegçilik bilen önümleriň takyklygyny üpjün edersiňiz.

CRM iş prosesine hyzmat etmek, resminamalary döretmek, meýilleşdirilen çäreleriň döredilmegini, mysal üçin inwentar, ätiýaçlyk nusgasyny almak, iş wagtynyň we aýlyk hakynyň ýazgylaryny ýöretmek, resminamalary we hasabatlary döretmek we bermek, iş meýilnamalaryny döretmek, hasaplaşyk amallaryny yzarlamak bilen awtomatiki ýerine ýetirilýär. .

Iş ýerlerine bagly bolmazdan, internet üpjün edijileriniň goldawy bilen CRM ulgamyna uzakdan, ykjam elýeterlilik mümkinçiligi amala aşyryldy. Önümçilik proseslerine gözegçilik ediň, gol astyndakylaryň işine gözegçilik ediň we howpsuzlyk kameralaryndan wideo materiallaryny alanyňyzda analitiki ýazgylary saklaň.

Ösüş barada has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, demo wersiýasyny mugt bahadan gurup bilersiňiz. Web sahypasyna girip, goşmaça funksiýalar, çykdajylar, maglumatlar, modullar bilen tanşyp bilersiňiz we hünärmenlerimize haýyş iberip bilersiňiz.

USU-dan uniwersal CRM ösüşi, iş wagtynyň iň az azalmagy we iş prosesleriniň doly awtomatlaşdyrylmagy bilen dolandyryş, gözegçilik we derňew işlerini ýerine ýetirmäge kömek edýär.

Doly ýerine ýetirilen işleriň (hyzmatlaryň we harytlaryň) doly hasabaty we hasabaty bilen bir müşderi bazasyny saklamagy awtomatlaşdyrmak.

Şahsy giriş we paroly üpjün etmegi göz öňünde tutup, bölümlerde we bölümlerde işleýänleriň hemmesine bir wagtda girmek üçin döredilen köp ulanyjy re modeimi.

Resminamalary ulanmak hukugynyň bölünmegi maglumat maglumatlarynyň goralmagyny we howpsuzlygyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Ösüşiň bahasy ýakymly täsir galdyryjy we sizi biperwaý galdyrmaz.

Abuna ýazylmady.

Konfigurasiýa sazlamalaryny şahsy saýlamak mümkinçiligi bilen köpçülige we ulanyjy üçin amatly interfeýs.

Bitewi CRM maglumat bazasy arkaly kontragentler bilen gatnaşyklary dolandyrmagyň awtomatiki ulgamy.

Kontekst gözleg motoryny ulanmak iş wagtyny tygşytlamak üçin gowy teklip bolar.

Dürli çeşmelerden maglumatlary awtomatiki girizmegi we maglumatlary eksport etmegi göz öňünde tutup, resminama dolandyryşyny awtomatlaşdyrmak.

Gerekli maglumatlary alyň.

Materiallaryň we resminamalaryň uzak saklanyş möhleti.

Dürli meseleleriň deslapky meýilleşdirilmegi, ýagdaýyny we möhletlerini göz öňünde tutup meýilleşdirilen çäreleri yzarlamak.

Önüm satuwyna gözegçilik.

Aýry önüm tablisalary.

Saklaýjy enjamlar bilen täsirleşende awtomatiki ýerine ýetirilen inwentar.

Iş borçnamalarynyň we ulanyş hukuklarynyň çäklendirilmegini göz öňünde tutup, ýükleri optimizirlemek.

Şahsy ýa-da umumy SMS, MMS, elektron habarlar.

Müşderiler ýa-da üpjün edijiler bilen bir wagtda işleýän wagtyňyz dürli daşary ýurt dillerini ulanmak.

Öwrüjiniň gatnaşmagynda degişli walýutada tölegleri kabul etmek.

Töleg nagt we nagt däl töleg arkaly amala aşyrylýar.

Jübi birikmesi bilen uzakdan giriş, tölegsiz.

Wideo kameralar bilen birleşdirilen bolsa uzakdan dolandyrmak.

Aýratynlyklar we modullar bilen tanyşmak üçin wagtlaýyn re inimde mugt ulanmak üçin synag wersiýasy.

Müşderileriň synlaryny we bahalaryny web sahypasynda okap bilersiňiz.

Mundan başga-da, modullary, magazinesurnallary, nusga resminamalaryny ösdürip bilersiňiz.

Dürli formatlary ulanmak.

Çykdajylaryň bahasy sanawy girdejililigine baglylykda üýtgäp biler.