Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bir kompaniýa üçin CRM

Bir kompaniýa üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bir kompaniýa üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Islendik ugur boýunça bir kompaniýa üçin CRM ulgamy programmanyň ulanyjylary üçin elýeterlidir, ulanyjylar bilen gatnaşykda awtomatlaşdyrmagy, işgärleriň iş meýilnamalaşdyrylmagyny we müşderileriň saklanmagyna gözegçilik etmegi, has köp müşderini özüne çekmegi we köp zady üpjün edýär. has köp. Zerur peýdany saýlamak üçin, demo wersiýasyny ulanyp, öndürijilik, öndürijilik, çykdajy we netijelilik nukdaýnazaryndan kompaniýalar üçin bazardaky ähli CRM ulgamlaryna gözegçilik etmeli, deňeşdirmeli we göni gurnamagy dowam etdirmeli. Awtomatlaşdyrylan CRM ulgamymyz, kompaniýanyňyza zerur işleriň sanawyny, ähli iş prosesleriniň netijeliligini we awtomatlaşdyrylmagyny üpjün edýär, bu bolsa az iş bilen işiňizi täze derejä çykarmaga mümkinçilik berýär. CRM üçin amatly baha, kiçi-uly kompaniýalara çenli ähli gurluş bölümlerini ýapmaga mümkinçilik berýär.

Elektron dolandyryş ulgamyny ýöretmek, nomenklaturanyň şahsy maglumatlary (doly ady, resminama belgisi) boýunça awtomatiki gözleg mümkinçiligini, ýerine ýetirilen işleri we gowşurylan önümleri göz öňünde tutup, önümçilik işini gurmaga, kontragentler üçin birmeňzeş tablisalary döretmäge mümkinçilik berýär. CRM goýmasy ýalňyşlyklaryň we düşünişmezlikleriň öňüni alýan materiallary awtomatiki hasaba almaga we täzelemäge mümkinçilik berýär. Köp sanly müşderini dolandyrmak we resminamalary saklamak bilen, iş wagtyny optimallaşdyrmak we eliňizde takyk, ýalňyşsyz maglumatlaryň bolmagyna mümkinçilik berýän awtomatiki maglumatlary girizmek gaty möhümdir. Kontekst gözleg motory birnäçe minutyň içinde maglumat maglumatlary almak üçin jogapkärdir.

Resminamalaryň we hasabatlaryň awtomatiki döredilmegi, hasap-fakturalaryň berilmegi we bahalaryň sanawyna görä çykdajylary hasaplamak, harytlaryň goýberilmegi we ulaglaryň ähli basgançaklarynda gözegçilik uzakdan dolandyrmak, internet birikmesi arkaly integrasiýa arkaly elýeterlidir. Öwrüji ulanylanda islendik daşary ýurt walýutasynda tölegleri kabul etmek bolýar.

CRM ulgamy, işleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän meýilnamaçylara kesgitlenen maksatlaryň girizilmegini göz öňünde tutup, meseleleriň we meýilleşdirilen çäreleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär. Beýleki müşderileriň aragatnaşyk maglumatlarynyň kömegi bilen SMS, MS, E-poçta, Viber habarlary arkaly maglumatlary çalt iberip bolýar, bu şübhesiz müşderi gatnaşyklaryny artdyrar we gowulaşdyrar. CRM ulgamyny saklanyňyzda, şertnama baglaşylandan başlap ahyrky netijä çenli her bir işe uzakdan gözegçilik edip bilersiňiz.

Maliýe hereketlerine gözegçilik etmek, kompaniýanyň işini seljermek, işleriň gözegçiligi we statistikasy, islendik hasabat döwri üçin grafikleri we hasabatlary almak, satuw meýilnamalaryny ýerine ýetirmek, materiallary ulanmakdan peýdalanmak hukugyny geçirmek kompaniýanyň ýolbaşçylygyndaky kompaniýanyň her bir işgäri üçin elýeterlidir. dolandyryjy.

CRM-iň mugt synag wersiýasyny web sahypamyzdan çalt we aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, abuna ýazylmazdan kompaniýalarda netijeli we ýokary hilli işlemek üçin gurallary we mümkinçilikleri çalt gazanarsyňyz. CRM programmasyny gowulandyrmak zerur bolsa, goşmaça modullary döredip bilersiňiz. Biziň geňeşçilerimiz ygtyýarly wersiýany gurmakda maglumat we kömek üçin elmydama elýeterlidir.

USU-nyň awtomatlaşdyrylan programmasy, ähli önümçilik amallaryna amatly we ýeterlik hyzmat goldawyny berýän islendik býudjetli CRM kompaniýalary üçin ýörite döredildi.

CRM programmasyny awtomatlaşdyrmak kompaniýany materiallaryň çalt import edilmegine we dürli derňew we gözegçilik usullaryny ulanmaga mümkinçilik berýän ähli zerur elektron ýazgylary we elektron tablisalary bilen üpjün edýär.

Elektron CRM ulgamy, maglumatlar maglumatlarynyň yzygiderli täzelenmegi sebäpli elmydama dogry materiallara eýe bolmaga mümkinçilik berýär.

Ulanyjylar birnäçe ýyllap uzak wagtlap saklanmagyny üpjün edýän, üýtgemeýän we ýygy-ýygydan ätiýaçlyk nusgalary bilen ýeke-täk maglumat bazasyndan iň täze maglumatlary alyp bilerler.

Amallar, aýratyn müşderiler, harytlar üçin üpjünçiligi dolandyrmak, gatnaşyklar we geleşik taryhy.

Kompaniýanyň içerki düzülip bilinýän CRM interfeýsi, şahsy islegleriňizi göz öňünde tutup, her bir ulanyjy üçin gurulýar.

Ulanyjylar zerur şablonlary, resminamalary nusga alyp, olary üýtgedip ýa-da internetden göçürip alyp bilerler.

Resminamalary we maglumat maglumatlary bir gezek redaktirlemekden goramak.

Diňe şahsy parametrler, giriş we parol bilen giriň.

Awtomatiki ekran gulpy şahsy hukuklary we şahsyýet parametrlerini okamak arkaly ýerine ýetirilýär.

Ulanyjy hukuklarynyň wekiliýeti, kompaniýanyň CRM-däki işgärleriniň ýagdaýyna esaslanýar.

Dolandyryşyň bir maglumatlar bazasynda birleşdirilmegi mümkinçiligini göz öňünde tutup, ähli bölümler we bölümleriň işgärleri bir wagtyň özünde ulanmak üçin ähli işgärler üçin elýeterli köp ulanyjy re modeimi.

Maglumatlaryň girizilmegini awtomatlaşdyrmak arkaly iş tertibi we buhgalteriýa optimizasiýasy.

Islendik resminamany taýýarlamak.

Documenthli resminama formatlary (MS Word we Excel) goldaýar.

Gurlan öwrüjisi bilen islendik amatly daşary ýurt walýutasynda tölegleri kabul ediň.

Hasaba alyşdan başlap, harydyň alyja iberilmegi bilen gutarýan geleşige doly gözegçilik.

Birnäçe minutda materialyň alynmagyny üpjün edýän kontekst gözleg motoryny dolandyrmak.

Dolandyryş tarapyndan yzygiderli gözegçilik gözegçilik kameralary arkaly amala aşyrylýar.

Umumy CRM müşderi bazasyny saklamak, aragatnaşyklaryň we maglumatlaryň doly ýazgysyny üpjün edýär.

Uzakdan işlemek ýerli internet tory arkaly amala aşyrylýar.

Kampaniýada CRM ulgamyny ornaşdyrmagyň netijeliligi, iş ýüzünde öndürijiligini subut eder we girdejileri artdyrar.

Kärdeşlere maglumat maglumatlary berlende, habarlaşma maglumatlary SMS, MMS, e-poçta we Viber habarlaryny material goşundylary bilen ibermek üçin ulanylýar.

Ibermek süzgüç arkaly köp ýa-da saýlama bolup biler.

Meýilleşdirijide meýilleşdirilen wakalar üçin tamamlanan meseleleri girizip bilerler.

Ekranyň gulp gözegçiligi maglumat maglumatlarynyň goralmagyny üpjün edýär.

Kompaniýanyň işgärlerini taýýarlamak web sahypasyndaky wideo gözden geçirmek arkaly berler.

Iş üçin CRM-i göçürip almak opsiýasy, mugt re modeimde, synag demo wersiýasy.