Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Şertnamany ýerine ýetirmek üçin CRM

Şertnamany ýerine ýetirmek üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Şertnamany ýerine ýetirmek üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Şertnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Islendik kärhana sarp edijiler we müşderiler bilen işjeň gatnaşykda gurulýar, ýöne köp halatlarda kompaniýa bilen gatnaşyklar şertnamalar baglaşylmaly we iki tarapdaky zatlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmeli, şertnamany ýerine ýetirmek üçin CRM, ýöriteleşdirilen algoritmler bilen ýöriteleşdirilen ulgam. bilen kömek edip biler. CRM tehnologiýasynyň özi, kontragentler bilen özara täsirleşmek üçin oýlanyşykly mehanizm bolup, her bir amal hereketden öň pikir edilýär, hünärmenler belli bir şablondan bäri goşmaça utgaşdyrmak ýa-da resminamalary taýýarlamak üçin wagt ýitirmän, bellenilen wagtda öz wezipelerini anyk ýerine ýetirýärler. her amal üçin elýeterlidir. Specializedöriteleşdirilen programma üpjünçiligini awtomatlaşdyrmak we durmuşa geçirmek şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine netijeli gözegçilik etmäge kömek edýär. Şertnamanyň özi, adatça, taraplaryň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýän köp düzgünlerden, bozulan halatynda sanksiýalardan, indiki işleriň hilinden we kompaniýanyň abraýy şertleriň ýerine ýetirilişine baglydyr. gözegçilik edildi. guruldy. Köplenç bu meseleler buhgalterlere ýa-da aklawçylara ýüklenýär, ýöne arzalaryň mukdaryny we şeýlelik bilen müşderileriň sanyny köpeltmek bilen dogrulygyna bil baglamak kyn. Awtomatlaşdyryş ulgamlary bu meseleleri gysga möhletde çözmäge ukyply, sebäbi şertnamada görkezilen şertleriň we möhletleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, ýokary hilli hyzmat ýa-da önümiň durmuşa geçirilmegi üçin has köp wagt goýýar. CRewropa CRM standarty, döwri yzarlamaga, müşderiler bilen we toparyň içinde başarnykly gatnaşyk gurmaga kömek eder, muny daşary ýurt kompaniýalarynyň baý tejribesi şaýatlyk edýär. Elbetde, bu tehnologiýa awtomatlaşdyryljak ýurtdaky işewürlik hakykatlaryna uýgunlaşdyrylmalydyr, ýogsam ideal telekeçiligiň utopik modeli bolup galar. Diňe bir meseläni çözmek üçin programma üpjünçiligini gözlemegiň manysy ýok, guramanyň ähli gurluşlaryny öz içine alýan toplumlaýyn çemeleşmäni ulanmak arkaly has uly täsir edip bolýar.

Everyhli tarapdan amatly çözgüt gözlemek bir aýdan gowrak wagt alyp biler, bu häzirki durmuşyň we ykdysadyýetiň häzirki şertlerinde düýbünden manysyz. Şeýle-de bolsa, awtomatlaşdyrmaga geçmek, kompaniýanyň anyk maksatlary we wezipeleri üçin funksional mazmuny saýlamaga mümkinçilik berýän ösüşimizi ulanyň. Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamynyň köp artykmaçlygy bar, olaryň biri interfeýsiň çeýeligi, netijeliligi ýitirmän müşderiniň islegine görä wariantlary üýtgedip bilersiňiz. Ösüş döwründe hünärmenlerimiz platformanyň soňky wersiýasynyň maksatlaryna doly ýetmegi üçin köp nuanslary we islegleri göz öňünde tutmaga synanyşdylar. CRM formatyny goşmak bilen häzirki zaman tehnologiýalarynyň ulanylmagy, taslamanyň bütin ömründe netijeliligi saklamaga kömek edýär. Her bölümdäki iş proseslerini dolandyrmak, amatly iş dolandyryşynyň mysallary hökmünde algoritmleri öňünden düzmek üçin programma ynanyp bilersiňiz. Käbir amallar işgärler üçin iş meseleleriniň ýerine ýetirilişini ep-esli aňsatlaşdyrýan awtomatlaşdyryş re modeimine geçirilýär. Şertnamalar bilen konfigurasiýa zerur bolup biler, sebäbi uzak möhletleýin gijikdirmelerden başga möhletleriň ýa-da tölegiň bozulmalaryny ýüze çykarsa, size hemişe habar berer. Taýýar çözgüt hödürlemezden ozal, guramanyň gurluşyna deslapky derňew geçireris, gurluşyk bölümleriniň aýratynlyklaryny we taslamany dolandyrmagy öwreneris we taýýarlanan taslama meselesine esaslanyp ösüşe başlarys. Durmuşa geçirmek we konfigurasiýa etabynyň özi köp tagalla ýa-da wagt talap etmeýär, sebäbi USU hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylar, diňe kompýuterlere girmegi üpjün etmeli we gysga okuw kursuny tamamlamaga mümkinçilik tapmaly. Bary-ýogy birnäçe sagadyň dowamynda programmanyň artykmaçlyklary we mümkinçilikleri barada gürleşeris, meseleleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegiň ýörelgelerini, CRM tehnologiýalarynyň mümkinçiliklerini düşündireris. Platformany uzakdan birikdirip bileris, şonuň üçin kompaniýanyň ýerleşýän ýeri biziň üçin möhüm däl. Programma üpjünçiligimiziň başga bir artykmaçlygy, çalt başlamagy we işjeň ulanyşa geçmegi sebäpli çeýe nyrh syýasaty we taslamanyň çalt öwezini dolmakdyr. Diňe uly telekeçiler däl, çäkli býudjetli täze öwrenijiler hem has az mukdarda gural saýlap, soňraky giňeliş bilen bu programmany alyp bilerler.

Işgärler gönüden-göni wezipelerini ýerine ýetirip başlamazdan ozal kontragentler, hyzmatdaşlar, işgärler we ozal elektron görnüşinde saklanylýan resminamalar barada maglumat bazalaryny doldurýarlar. Ulgam belli faýl formatlarynyň köpüsini goldaýanlygy sebäpli, import edip birnäçe minutda çäklendirilmedik mukdarda maglumatlary geçirip bolar. Hereketleriň algoritmleri, dürli çylşyrymlylygyň formulalary, şertnamalar üçin nusgalar we ulanyjylaryň geljekde uýgunlaşdyryp biljek resminamalarynyň beýleki görnüşleri hem işiň aýratynlyklaryna uýgunlaşdyryldy. Hünärmenler diňe şablonlarda ýok bolan maglumatlary girizmeli bolarlar, bu aýratyn şertnama üçin resminamalaryň taýýarlanyşyny ep-esli azaldar. Platforma borçnamalaryň ýerine ýetirilişine awtomatiki gözegçilik etjekdigi sebäpli, jogapkär adam haýsydyr bir gyşarmalar ýüze çykan halatynda degişli habarnamany alar. Sazlamanyň güýji gelýän we gaýtadan işlenýän maglumatlaryň mukdaryny çäklendirmeýär, bu agyr ýük bilen hem iş tizligi we öndürijilik görkezijileri saklanjakdygyny aňladýar. Işgärleriň diňe dolandyryjy tarapyndan görkezilen maglumatlary we gurallary ulanyp bilmekleri gyzykly we bularyň ýerine ýetirýän işlerine bagly. Ofisden çykman, berlen tabşyryklaryň taýýarlygyna gözegçilik etmek, täze wezipeleri bellemek we guramany has netijeli dolandyrmak mümkin bolar. CRM modulynyň bolmagy taslamalaryň çalt durmuşa geçirilmegine goşant goşar, munuň üçin hünärmenler düzülen mehanizme laýyklykda işjeň hyzmatdaşlyk ederler we aragatnaşyk içerki aragatnaşyk bölüminde bolar. Levelshli derejelerdäki yzygiderlilik kompaniýanyň bäsdeşlik artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmaga, müşderileriň ynamyny ýokarlandyrmaga we şeýlelik bilen girdeji gazanmaga kömek eder. Her bölüm iş meseleleriniň ýerine ýetirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin öz gurallar toplumyny alar, bu buhgalteriýa we ammara hem degişlidir, ýöne hersi öz ygtyýarlyklarynyň çäginde.

USU-dan şertnamany ýerine ýetirmek üçin CRM platformasynyň ulanylmagy diňe bir bitewi çemeleşme arkaly mümkin bolup biljek şertnamanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek bilen çäklenmän, ähli ugurlarda tertip-düzgüni döretmäge kömek eder. Belli bir wagt bar bolan funksiýanyň ähli meseleler toplumyny çözmek üçin ýeterlik däldigine göz ýetirseňiz, buýruga laýyklykda müşderiniň talaplary üçin özboluşly wariantlary girizmegi goşmak bilen interfeýsi täzeläris, täzeläris. Derňew we çaklama gurallary çykdajylary rasionallaşdyrmak, çeşmeler paýlamak we gereksiz çykdajylary aradan aýyrmak arkaly işiňizi täze belentliklere çykarmaga kömek eder. Şeýle hem, maglumatlaryň, resminamalaryň howpsuzlygy barada alada edip bilmersiňiz, enjam näsazlygy ýüze çykan halatynda elmydama belli bir ýygylyk bilen emele gelýän ätiýaçlyk nusgasy bar.