Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Diş klinikasy üçin CRM

Diş klinikasy üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Diş klinikasy üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Diş klinikasy üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Stomatologiýa pudagynda alnyp barylýan işleriň netijeli ösmegi üçin, diş klinikasy üçin CRM görnüşinde müşderi bazasynyň ýokary hilli hasaba alynmagy zerurdyr. Ozal ähli maglumatlar el bilen döredilip, goldanylýardy, bu nädogry maglumatlaryň, maglumatlaryň ýitmegine, köp wagt talap etmegine sebäp boldy, ýöne diş klinikasynyň buhgalteriýasy üçin awtomatlaşdyrylan CRM ähli problemalary we päsgelçilikleri çözdi. Birinjiden, diş klinikalarynda hasaba almak üçin CRM amatly, ikinjiden, çalt we üçünjiden, ýokary hilli. Maglumatlar amatly tertiplener we maglumatlary täzeden girizmek, müşderileriňiziň we işgärleriňiziň wagtyny almak, statusyňyzy we girdejiňizi ýokarlandyrmak hökman bolmaz. Müşderiler, islendik iş ugrundaky esasy girdeji we degişli maglumatlary başarnykly gözegçilik we hasaba almak esasy üstünlikleriň biridir. Bazardaky diş klinikalarynda CRM maglumatlar bazasyny hasaba almak we goldamak üçin dürli programmalaryň uly seçimi bar, bularyň hemmesi daşarky we funksional parametrleri, bahasy, hili we ulanyş şertleriniň arasyndaky baglanyşykda tapawutlanýar. Seni saýlamagyň öňünde goýmazlyk, ähli önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak, işini gowulandyrmak, çaltlaşdyrmak we ýönekeýleşdirmek üçin elýeterli bahalar we amatly dolandyryş bilen häsiýetlendirilýän özboluşly we çylşyrymly Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy döredildi. . Rightshli hukuklar goralandyr, bozulan halatynda ýüze çykarylan hukuk bozulmalary barada hasabat döredilýär. Maglumatlary awtomatiki we yzygiderli täzeleýäris, ähli ugurlarda takyk maglumatlary berýäris, gündeliklere we jümlelere girizýäris. Dürli diapazondan modullary saýlamak ýa-da belli bir parametrlere gözegçilik etmek arkaly diş klinikasy üçin olary ösdürip bolýar. Amatly nyrh syýasaty CRM ulgamymyzy şuňa meňzeş tekliplerden tapawutlandyrýar we aýlyk abuna ýazylmazlygy sebäpli aýrylmaz.

Diş klinikalarynda CRM-iň işi gaty giň we adatça bir bölüm bilen çäklenmeýär, sebäbi müşderilerine dürli teklipler hödürleýär. Departmentshli bölümleri, ofisleri bir maksatnama birleşdirip, wagtlaýyn, maliýe we fiziki çykdajylary optimizirläp, maglumatlary bir maglumat bazasyna girizip, gatnaşyjylaryň, islegiň we girdejililigiň, her bir işgäriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Maglumat girizilende, esasy maglumatlary el bilen girizmek ýeterlikdir, galan maglumatlar awtomatiki usulda giriziler, bu dogry maglumatlary we çalt işlemegi üpjün eder, bu hünärmenler we müşderiler üçin amatly bolar. Hünärmenler öz hasabynda şahsy giriş we parol bilen CRM buhgalteriýa ulgamyna girip, wagtyny utgaşdyryp, ýazgylary girizip, müşderiniň taryhyny anyk görüp, şu ýa-da şol ýazgyny belläp, zerur maglumatlary görüp bilerler. Bitewi maglumat bazasyndan çykmak üçin maglumatlar, aýry-aýry stomatologiýa klinikasyndaky iş işjeňligine laýyklykda ulanylan hukuklaryň esasynda elýeterlidir. Singleeke girmek we bitewi köp ulanyjy ulgamynda işlemek bilen, ähli bölümleriň işgärleri maglumat we habar alyş-çalyş edip bilerler. Şol bir resminama gireniňizde, programma yzygiderli we dogry maglumatlary üpjün edip, beýleki ulanyjylara girişi awtomatiki usulda bloklaýar. Maglumatyň çykarylyşy ýokary hilli we iň täze maglumatlary berýän kontekstli gözleg motory gurlan bolsa, çalt we ýokary hilli bolar. USU CRM buhgalteriýa programmasynda dürli Microsoft Office resminama formatlaryny goldaýan dürli alsurnallar, tablisalar we beýannamalar saklanyp bilner. Speedokary tizligi, hili we takyklygy üpjün edip, dürli çeşmelerden materiallary import edip bolýar.

Beýleki iş ugurlarynda bolşy ýaly, diş klinikalarynda müşderileriň maglumatlarynyň saklanmagy hem möhümdir. Şol sebäpden, programmamyzda hassalar barlygyny ýazga almak we gözegçilikde saklamak, müşderiler hakda doly maglumat, aragatnaşyk maglumatlary, baryp görmegiň taryhy, jaňlar, stomatologiki suratlaryň we X-nyň doly maglumatlary bolan ýazgylaryň ýeke-täk CRM maglumatlar binýadyny saklamak mümkindir. şöhleler. , tölegler, ýazgylar, meýilleşdirilen wakalar we ş.m. Müşderileriň aragatnaşyk maglumatlarynyň kömegi bilen kampaniýalar, arzanladyşlar, toplanan bonuslar, duşuşyklar üçin ýatlatmalar, hili bahalandyrmak we ş.m. hakda awtomatiki usulda maglumat ibermek mümkin bolar. Hünärmenleriň işini utgaşdyryp bilersiňiz, işlenen sagatlaryň görkezijilerine gözegçilik edip bilersiňiz, iş wagtyndan artyk we defisitleri göz öňünde tutup bilersiňiz, zähmet hakyny aç-açan hasaplap bilersiňiz, işiň islegini we hilini ýokarlandyryp bilersiňiz, ünsüňizi sowmakdan we iş borçlaryndan gaça durup bilersiňiz. Müşderiler web sahypasynda hasaba durmak, dogry hünärmeni saýlamak, bahalaryň sanawyny we beýleki maglumatlary okamak arkaly özbaşdak sargyt edip bilerler. Näsaglar töleg terminallaryny, onlaýn gapjyklary, töleg kartalaryny we ş.m. ulanyp, nagt ýa-da bank geçirmesi arkaly töläp bilerler. CRM ulgamy doly maglumatlary awtomatiki görkezer.

Stomatologiýa klinikasynda amatly kesgitlener we CRM-de toparlara bölüner. Hyzmatlaryň we materiallaryň bahasy boýunça ähli buhgalter amallary, gurlan elektron kalkulýatoryň, käbir formulalaryň we bahalaryň sanawyndaky maglumatlaryň bardygyny göz öňünde tutup awtomatiki usulda amala aşyrylar. 1C ulgamy bilen birleşip, maliýe tendensiýalaryna gözegçilik etmek, dürli hasabatlar we resminamalar döretmek arkaly ideal netijelere ýetersiňiz. Şeýle hem, CRM ulgamy maddy baýlyklaryň sanawyny düzmek, gatnaşyjylara gözegçilik, buhgalteriýa ýaly dürli çäreleri ýerine ýetirýän dürli enjamlar bilen birleşdirilip bilner.

USU CRM ulgamyny özleşdirmek, hatda kompýuter hakda ýörite bilimi bolmadyklar üçin hem ulanyjylar üçin elýeterli bolar. Çeýe konfigurasiýa sazlamalary, zerur gurallary we işlemegi, mowzuklaryň we şablonlaryň elýeterliligini üpjün edýän aýratyn re modeimde widjeti çalt düzmäge kömek eder.

Diş klinikasy üçin CRM guralynyň mümkinçilikleri bilen tanyşmak üçin, web sahypamyzda mugt elýeterli demo görnüşinde bar. Şeýle hem, dürli meseleler boýunça size maslahat bermäge şat boljak hünärmenlerimize sorag berip bilersiňiz.

Diş klinikasynda buhgalteriýa, gözegçilik we dolandyryş boýunça hünärmenlerimiz tarapyndan özboluşly, awtomatlaşdyrylan, çylşyrymly, ýokary hilli CRM hasaba alyş programmasy işlenip düzüldi.

CRM buhgalteriýa ulgamynda hassalar we işgärler bilen iş gurap bilersiňiz.

Işiň ýokary tizligine we hiline jogap berýän gadjetiň işleýşinde hiç hili ýalňyşlyk ýok.

Şahsy re inimde her ulanyja uýgunlaşýan çeýe konfigurasiýa sazlamalary bilen giňişleýin mowzuk atlary we şablonlar.

Productionhli önümçilik prosesleriniň doly awtomatlaşdyrylmagy iş wagtyny optimizirlemäge hyzmat edýär.

Diş klinikalarynyň işine hakyky wagtda iberilýän wideo gözegçilik kameralarynyň kömegi bilen uzakdan gözegçilik etmek bolýar.

Uzakdan giriş ykjam programma arkaly amala aşyrylýar.

Çäklendirilmedik bölümleri, şahamçalary, ýerleri birleşdirip, hemme zady aýratyn we umuman gözegçilik edip, hilini ýokarlandyryp, wagt we maliýe çykdajylaryny azaldyp bilersiňiz.

Maglumatlaryň girizilmegi hil we wagt üçin jogapkärçilik bilen el bilen ýa-da awtomatiki usulda elýeterlidir.

Remoteokary hilli ätiýaçlyk uzakdaky serwer üçin amatly bolar, sebäbi ähli resminamalaryň, hasabatlaryň we maglumatlaryň takyk we hemişelik saklanmagyny üpjün eder.

Kontekst gözleg motory arkaly elýeterli maglumatlaryň awtomatiki çykmagy.

Diş klinikasyndaky işgärleriň işlerine esaslanýan ýeke-täk maglumat ulgamynda ähli materiallaryň maglumat goragynyň ygtybarlylygy üçin ulanyjy hukuklaryny tapawutlandyrmagyň mümkinçiligi.

Iş meýilnamalaryny döretmek we meseleleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek.

Aýlyk haklary bilen işlenen sagatlary hasaplamak hilini ýokarlandyrmaga, iş wagtyny gysgaltmaga, kesgitlenen çäkleri ýerine ýetirmäge we tertip-düzgüni ýokarlandyrmaga hyzmat edýär.

Hasaplamakda we hasabat bermekde işiň hilini ýokarlandyrmak, 1C ulgamy bilen integrasiýa.

Analitik we statistik hasabatlaryň awtomatiki döredilmegi.

Şablonlaryň we nusgalaryň bolmagy resminamalary we hasabatlary döretmegiň çalt usuly bolup hyzmat edýär.

Stomatologiýa üçin modullar aýratynlykda saýlanar.

CCTV kameralary arkaly ähli önümçilik proseslerine gözegçilik etmek, häzirki wagtda häzirki işler barada maglumat almak.

Diş klinikasynyň müşderilerini hasaba almak üçin ýeke-täk CRM maglumat bazasyny ýöretmek, doly aragatnaşyk maglumatlary, gatnaşygyň taryhy, töleg, iş wagtynda alnan suratlar we suratlar.

Mapshli kartalary dişler we çykdajylar bilen saklamak üçin amatly CRM hasap bazasy.

Köpçülikleýin ýa-da ýeke-täk habarlaşma SMS, MMS ýa-da zerur maglumatlary berýän e-poçta arkaly amala aşyrylýar.

Töleg terminallaryny, onlaýn geçirimleri, töleg we bonus kartalaryny ulanyp, tölegleri nagt ýa-da nagt däl, islendik global walýutada kabul edýäris.

Resminamalaryň we hasabatlaryň goşulmagy.

Import we eksport wagtynda ýerine ýetirilýär, ähli maglumatlaryň asyl nusgasyny saklaýar.

Kontekst gözleg motory bar bolsa maglumat görkezmek mümkin.

Settlementhli hasaplaşyk amallary görkezilen formulalary we baha sanawyny ulanyp awtomatiki usulda amala aşyrylar.

Dürli ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen täsirleşmek, dürli amallary ýönekeýleşdirmek we tizleşdirmek.

Jaň ediji hakda maglumat almak üçin PBX telefonynyň birikmesi.

Documentshli resminamalarda peýda boljak dizaýny we nyşany ösdürmek.

Käbir hadysalary mahabatlandyrmagyň derňewi, myhmanlary özüne çekmegiň gözegçiligi, tölege ukyplylygynyň we saklanmagynyň derňewi.

Diş klinikasynyň iş çärelerini çaklamak.

Meýilleşdirilen wakalar barada doly maglumat meseleler meýilnamasyna girizilýär, bu ýerde işgärler iň täze maglumatlary, dolandyryş tekliplerini görýärler, hemme zady wagtynda we takyk ýerine ýetirýärler, ýerine ýetiriş ýagdaýy barada maglumatlary girizýärler.

Programma, öz islegine görä sazlamalary özbaşdak düzýän işgärler we müşderiler üçin elýeterli ykjam wersiýa hökmünde ulanylyp bilner.

Derňew bilen, hyzmatlaryň iň meşhur görnüşlerini kesgitläp we görkezip bilersiňiz, statusyny ýokarlandyrýan ýa-da stomatologiýa merkezini aşak süýşürýän hünärmenleriň işiniň hilini seljerip bilersiňiz.

Inwentar we möhletli enjamlar ähli dermanlar üçin elýeterli bolar.

Sanawda iş wagtyny optimallaşdyrýan we hilini ýokarlandyrýan ýokary tehnologiýaly enjamlar ulanylýar.

Eserde dürli resminama formatlary ulanylyp bilner.

Diş laboratoriýasy bitewi CRM maglumat ulgamynda hem işläp biler.

Bellemek üçin el bilen ýa-da awtomatiki dermanlar ulanylyp bilner.

CRM widjetini düzeniňizde islendik görkezilen dil ulanylyp bilner.