Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmagy satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak, sarp edijiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen ulgamdyr. Satyn alýan kompaniýa ýokary hilli CRM programmasyny ulanmaly bolsa, şeýle programma üpjünçiligi alhliumumy Hasap Ulgamy taslama topary tarapyndan döredilýär. Bu topar bilen işleşende, satyn alýan kompaniýa bäsdeşlik gapma-garşylygynda ýeňiş gazanmak üçin ähli mümkinçilikleri alýar. Islendik çylşyrymly önümçilik amallaryna aňsatlyk bilen çemeleşip, şeýdip kompaniýany bazardaky agalyk ediji orny bilen üpjün edip bolar. Maksatly diňleýjiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamak we iň özüne çekiji bazarlar ugrundaky göreşde täsirli netijeleri gazanmak üçin ajaýyp mümkinçilik bar. CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak programmasyny şahsy kompýuterlere guruň, soňra bolsa ulanylanda operatorlar hiç hili kynçylyk çekmezler, sebäbi alhliumumy Hasap Ulgamynyň işgärleri hemmelere ýokary hilli tehniki hyzmat bermäge taýyn. Mundan başga-da, USU bilen özara peýdaly şertlerde hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz, sebäbi bu topar demokratik nyrh syýasatyny alyp barýar.

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak programmasy işgärleriň ulanmakda kynçylyk çekmejek örän täsirli önüm bolup, ýakymsyz ýagdaýy aňsatlyk bilen ýeňip geçjekdigini aňladýar. Mysal üçin, jaň eden şikaýat edeninde, müşderi maglumatlar bazasy bilen bilelikde işlenip bilner. Bu peýdaly we amaly, sebäbi kompaniýanyň abraýyny degişli derejede saklamak mümkin. USU müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak üçin häzirki zaman CRM programmasy, alyjynyň kompaniýasynyň aýrylmaz elektron guralyna öwrüler. Onuň kömegi bilen ähli iş amallary aňsat çözüler we üstesine-de, olaryň ýerine ýetirilmegi ýokary hilli we ýalňyşsyz bolar. Munuň netijesinde işewürlik öser we býudjet girdejileriniň mukdaryny ep-esli artdyrmak mümkin bolar. Necessaryhli zerur maliýe çeşmeleri, lider hökmünde öz ornuny berkitmegi başarjak telekeçilik işi üçin elýeterli bolar.

USU-nyň häzirki zaman CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyryş ulgamy elmydama kömege geler. Ulanylanda, satyn alýan kompaniýa maksatly diňleýjiler bilen aragatnaşyk saklamakda kynçylyk çekmez. Habarnamalary awtomatiki paýlamagy amala aşyrmak mümkinçiligi bar. Habarlar maksatly alyja wagtynda ýeter, habarlylyk derejesini ýokarlandyrar. Bu önüm spam ibermek üçin niýetlenen däldir. Islendik ofis işini aňsatlyk bilen ýerine ýetirýän örän täsirli CRM toplumy. CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak programmasyny gurmak prosesi kän wagt almaz we hünärmenler gol çeken müşderilere zerur kömegi bermäge hemişe taýyn. Mundan başga-da, bu önümi ulananyňyzda düşünmekde kynçylyk bolmaz. Önüm interfeýsi şeýle bir gowy dizaýn edilen we optimallaşdyrylan welin, hatda tejribesiz ulanyjy hem ony dolandyryp bilýär. Bu önümi satyn almak üçin maliýe çeşmelerini goýmak bilen, kompaniýa bäsdeşlik söweşinde ynamly ýeňiş gazanmak mümkinçiligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy taslamasyndan müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak üçin häzirki zaman CRM programmasy, hasaba alnan müşderiler bilen ajaýyp aragatnaşyk saklaýar. Olaryň hiç biri-de kanagatlanmaz, işiň ösjekdigini aňladýar. Tölegleriň doly mukdary operatorlara bu maglumatlary gözden geçirmeli bolanda elýeterli bolar. Jemi hasabat CRM ulgamymyzda hem döredilýär. Kompaniýa, sarp edijiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin maliýe çeşmelerini sarp etmäge mejbur bolmazlygy üçin, iş zerurlyklaryny doly öz içine alýar. Nagt ätiýaçlyklaryny tygşytlaň, sebäbi köp sanly işgär saklamaly däl. Olary CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyryş programma üpjünçiligi çalyşýar. Islendik meseläni aňsatlyk bilen ýeňip geçýär we kompaniýa ýüklenen ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilmegini aňsatlaşdyrýan täsirli önümdir.

Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak üçin çylşyrymly CRM programma üpjünçiligi, karz we bergidarlar bilen aragatnaşyk saklamak isleseňiz, kompaniýanyň peýdasy üçin öwezini dolmagy talap edip, köp mukdarda gyzyklanma toplap biler. Import, degişli buýruk bilen häzirki zaman ofis programma formatlaryndan amala aşyrylyp bilner. Bu gaty peýdaly we amaly, bu funksiýany hiç hili äsgermezlik etmeli däldir. Univershliumumy Hasap Ulgamy Taslamasyndan CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagyň häzirki zaman ösüşi, maglumat materiallaryny import edip maglumat bazasyny doldurmaga mümkinçilik berýär. Netijeli usul bilen amala aşyrylar, netijede iş çeşmeleri tygşytlanar. Elbetde, USU-dan bir toplum peýda bolsa, sarp ediji üçin el bilen düzmek hem mümkindir.