Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Fitnes üçin CRM

Fitnes üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Fitnes üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Fitnes üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki wagtda fitnes CRM ulgamy bilen müşderileriň maglumatlaryny saklamak aňsat. Fitnes merkezi üçin awtomatlaşdyrylan CRM, her bir müşderi üçin doly maglumatlary girizmäge, islegleri we saparlaryň ýygylygyny seljermäge, hilini ýokarlandyrmaga we uly müşderileri özüne çekmäge, sapaklary meýilleşdirmäge, zallary we wagty tygşytly ulanmaga mümkinçilik berýär. Fitnes hasaby üçin ýöriteleşdirilen CRM size ähli amallary dolandyrmaga, işiňiziň hilini ýokarlandyrmaga, derejesini we girdejiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda hemme zat awtomatlaşdyrylanda, uly isleg bildirilýän ýöriteleşdirilen teklipden peýdalanmazlyk günädir. CRM programmalarynyň hemmesi daşarky parametrler, aýratynlyklar, işleýiş, netijelilik, awtomatlaşdyryş, klassifikasiýa we baha boýunça tapawutlanýar. Fitnes merkeziňiziň ýazgylaryny ýöretmek üçin dogry CRM programmasyny saýlamak isleseňiz, ilki bilen gözegçilik etmeli, derňemeli, soňra islenýän netijeleri seljermeli we synag wersiýasy bilen dogry peýdaly zady saýlamaly. Sarp edilen wagty we pullary optimizirlemek üçin, täsin dolandyryş, buhgalteriýa, çykdajylar we abuna ýazylmak üçin elýeterli özboluşly ösüş uniwersal hasapçylyk ulgamyna üns beriň. CRM guralymyzy durmuşa geçirip, öndürijiligi, hilini ýokarlandyryp we önümçilik proseslerini awtomatlaşdyryp bilersiňiz. Modullaryň hemmesi düzgünlere we ölçeglere laýyklykda her bir gurama, fitnes merkezi üçin şahsy saýlanýar. Fitnes merkeziniň gowy düşünilen buhgalteriýa parametrleriniň kömegi bilen işgärler, hünär derejesine garamazdan, işi özleşdirip bilerler, zerur konfigurasiýa parametrlerini çalt we netijeli düzüp bilerler, iş paneliniň baş ekrany üçin gurallary we modullary, mowzuklary saýlap bilerler. , CRM ulgamyny ulanmak üçin diller. Her CRM peýdasy, iş işjeňligine esaslanyp, hersiniň şahsy parametrlerini göz öňünde tutup, her bir ulanyjy üçin aýratyn düzülýär. Hiç bir müşderi üns bermezden, gatnaşyjylaryň we hiliň seljermesi, tölegleriň öz wagtynda bolmagy, gidýänleriň we gelýänleriň derňewi, bahasy, synp sany we derejesi bilen tapawutlanýan abuna ýazgylarynyň käbir görnüşleri. CRM programma üpjünçiligi bilen, islegi, girdejililigi üpjün edýän tertipde we hereket sapaklarynda bulaşyklyk bolmazdan, ähli amallary dolandyryp we dolandyryp bilersiňiz. Bitewi USU CRM ulgamynda ähli şahamçalary, fitnes merkezleriniň kassirlerini birleşdirip bolýar.

USU programma üpjünçiligi, ulanyjylaryň şahsy giriş we parol bilen hasaby açyp bilýän çäklendirilmedik enjamlarda CRM ulgamyny döretmäge niýetlenendir. Köp ulanyjy re modeimi, iş işjeňligine baglylykda girip, synplar we müşderiler hakda maglumat girizip, kontekst gözleg motoryny ulanyp maglumatlary görkezip, iş wagtyny optimallaşdyryp biljek ähli fitnes hünärmenleriniň işine mümkinçilik berýär. Maglumat göçürip almak, Microsoft Office Word we Excel resminama formatlarynyň hemmesini diýen ýaly goldaýan dürli çeşmelerden elýeterlidir. Köp kanally re modeim bilen dürli şahamçalaryň işgärleri ýerli tor arkaly maglumat alyş-çalyş edip bilerler, iş meýilnamasy bilen işleşip bilerler, meýilleşdirilen çäreleri görüp we möhletleri kesgitläp bilerler. Şeýlelik bilen, dolandyryjy fitnes merkezleriniň, işgärleriň işini görüp, mundan beýläkki çäreleri oýlanyşykly meýilleşdirip, çykdajylary we girdejileri hasaplap biler, belli bir döwür üçin analitiki we statistik hasabatlary alyp biler.

Fitnesde, beýleki iş ugurlarynda bolşy ýaly, dürli ugurlar hem bar we olary müşderilere hödürlemekde bazara we merkezlere görä dogry maglumatlary we degişli çykdajylary üpjün etmeli. Müşderiler girdeji çeşmesidir, şonuň üçin ösüşi, barlygy, buhgalteriýa we derňewi, töleg ulgamyny, zerurlyklary we pikirleri gözegçilikde saklamak gaty möhümdir. Kärhanamyz, gatnaşyklaryň taryhy, talaplar, tölegler, abuna maglumatlary we ş.m. hakda maglumatlary girizip, ähli müşderiler üçin CRM maglumat bazasyny saklaýar. Fitnes merkeziniň abunalary synplaryň sanyna, ünsi we okuw derejesine baglylykda bahasy boýunça üýtgeýär. CRM ulgamy, elektron kalkulýator we belli bir formulalary ulanyp, arzanladyş we mahabat, toplanan bonuslar esasynda belli bir müşderi üçin synplaryň we abunalaryň bahasyny awtomatiki hasaplap bilýär. Tölegleri kabul etmek dürli walýutalarda, usullarda (nagt we nagt däl) elýeterlidir. Her sapar sapagyň ulanylyşyny awtomatiki işjeňleşdirmek, adam faktoryna mahsus ýalňyşlyklar bolmazdan, sapagyň ulanylyşyny awtomatiki işjeňleşdirmek üçin CRM ulgamy bilen sinhronlaşdyrylan kartoçka ýa-da bilek alýar. Gözegçilik, şeýle hem esasy kompýuteri hakyky wagtda ygtybarly maglumat bilen üpjün edýän, okalanlary saklaýan we kemçilikleri ýüze çykarýan wideo gözegçilik kameralary bilen kömek edýär. Abunalar joururnallarda aýratyn saklanýar, girizilenleriň hersine takyk sanlar berilýär, ýalňyşsyz we hasabatlarda dogry görkezilýär. Dogry abuna ýa-da maglumat tapmak gaty aňsat, diňe hünärmenleriň iş wagtyny optimallaşdyrýan haýyş iberiň. Seslenme barada seslenme almak, hyzmatlaryň hiline, tälimçileriň işine, arassalygyna we beýleki nuanslaryna baha bermek üçin iberilen habarlar arkaly elýeterlidir. Şeýlelik bilen, diňe bir hilini däl, eýsem, gelýänleriň wepalylygyny hem artdyryp bilersiňiz. Işlenen wagt her bir işgär üçin ýazylar, işiň hili, mukdary we seslenmesi gözegçilik ediler, haýsy aýlyk tölenjekdigine esaslanýar. Iş meýilnamalarynyň gurluşygy gönüden-göni CRM ulgamynda dörediler we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik eder.

Programma üpjünçiligi takyklygy we ýokary hilli üpjün edip, beýleki programmalar we gurallar bilen birleşdirilip bilner. Mysal üçin, 1s buhgalteriýa bilen, buhgalteriýany ýönekeýleşdirmek, zerur hasabatlary we resminamalary döretmek. CRM peýdaly enjamymyz diňe bir adaty görnüşde däl, eýsem fitnes merkeziniň işgärleri we müşderileri öz isleglerine görä sazlamak üçin elýeterli ykjam wersiýada hem elýeterlidir.

CRM programmasyny barlamak üçin web sahypamyzdan mugt göçürip alyp boljak demo wersiýasy bar. Questionshli soraglar üçin berlen aragatnaşyk belgileri barada hünärmenlerimize habar iberiň.