Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM maglumat bazasy

CRM maglumat bazasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM maglumat bazasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM maglumat bazasy, kontragentler barada doly maglumat we iş, üpjünçilik, hasaplaşyk amallary we az wagt sarp etmek bilen doly gözleg geçirmek üçin ulanylyp bilinjek beýleki maglumatlar barada goşmaça maglumatlary öz içine alýan zerur guraldyr. Müşderiler, müşderiler, potratçylar, myhmanlar kontragentler we hyzmatlary ýa-da harytlary hödürleýän islendik kompaniýanyň esasyny düzýärler. Şol sebäpli bu adamlaryň ýazgylaryny ýöretmek, statistiki görkezijileri seljermek, olar bilen işiň hiline we öz wagtynda ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmek, öndürijilikli işleri we girdejileriň köpelmegi bilen hyzmatdaşlygyň ösmegini üpjün etmek gaty möhümdir. CRM maglumat bazasyna hyzmat etmegi awtomatlaşdyrmak we awtomatiki girişi, ulanyjylaryň hasaba alynmagyny gözegçilikde saklamak üçin, täze müşderileri özüne çekmek we yzygiderli ulanyjylary saklamak üçin derňew we wagtynda çäreleri görüp bilýän awtomatiki programmany durmuşa geçirmek zerurdyr. Maglumat bazasyndan alnan maglumatlara esaslanyp, resminamalary we ýanyndaky hasabatlary doldurýarys, uçuşdaky ähli maglumatlary awtomatiki girizýäris we ýerine ýetirilen işleriň takyklygy we hili üçin jogapkärdiris. CRM maglumatlar bazasy bilen işleýän wagtyňyz kontragentiň adyny ýa-da kompaniýanyň adyny, aragatnaşyk belgilerini, alnan maglumatlary, gatnaşyklaryň taryhyny, harytlary eltip bermek we ş.m. görkezmek ýeterlikdir. Geleşikde, kontragentler bilen resminamalary awtomatiki usulda döretmek, resminamalaryň takyk bukjasyny öz wagtynda, gijikdirmezden we ýalňyşsyz döredip bolýar.

Awtomatlaşdyrylan programmany dolandyranyňyzda, CRM maglumatlar binýadyny ýöredeniňizde, meýilleşdirilen amallary, duşuşyklary, waka bilen baglanyşykly müşderi maglumatlaryny we ýygnaklar, jaňlar, habar ibermek, haryt ibermek ýaly meýilnamalary düzüp bilersiňiz. resminamalary we beýleki meseleleri döretmek. Iş borçlaryny bölüp, käbir meseleleriň ýerine ýetirilişini çalt kesgitlemek mümkin.

Awtomatiki usulda hasaplaşyk geçirmäge, hasap-faktura bermäge we hasaplaşyk amallaryna gözegçilik etmäge, kontragentler bilen öňünden ylalaşyk esasynda islendik walýutada gowşuryş ýagdaýyna we töleglerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän köp ulgamly ulgam. Bir köp ulanyjy maglumatlar bazasy, girişden soň ulanyş hukugy bolan şahsy giriş we paroly ulanyp, ähli kompaniýanyň işgärleri üçin bir wagtda girmäge mümkinçilik berýär. Dolandyryjy ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edip biler, her bir golastyndaky işiň ýagdaýyna gözegçilik edip biler, öňünden işlenip düzülen meseleler boýunça hereket meýilnamalaryny seljerip biler, iş wagtynyň ýazgylaryny ýöredip biler we iş wagtyndan artyk, kemçilikleri we işiň beýleki taraplaryny göz öňünde tutup biler. Networkerli tor we internet üpjün edijileri arkaly birikýän ykjam enjamlardan uzakdan girmek bilen dolandyryş hasaby we gözegçilik bar.

Web sahypamyza girip, aýratyn teklip edilen modullar we dizaýnlar ýaly taýýar teklipler we goşmaça funksiýalar bilen tanşyp bilersiňiz we CRM ulgamyny synag wersiýasynda doly mugt göçürip alyp bilersiňiz. Jikme-jiklikler üçin hünärmenlerimiz bilen habarlaşyň.

Önümçilik amallaryny, dürli çäreleri awtomatlaşdyrmak we çeşmeleri azaltmak, guramaçylyk öndürijiliginiň ýokarlanmagyny we satuw bahalarynyň we kompaniýanyň ýagdaýynyň ýokarlanmagyny üpjün etmek üçin döredilen awtomatiki maglumatlar binýady.

Köp ulanyjy binýady, materiallaryň çalt girmegini, kabul edilmegini we alyş-çalşygyny üpjün edýän bir ulgamdaky ähli hünärmenler, gatnaşýan bölümler we bölümler üçin ýeke-täk maglumat bazasyna umumy elýeterliligi üpjün edýär.

Employeeshli işgärler şahsy ulanyş hukuklary, ulanyjy ady we paroly bilen bir wagtda ýeke maglumatlar bazasyna girip bilerler.

Maglumat maglumatlary bolan umumy alsurnallar, talap edilýän kontragentler, harytlar, kompaniýalar, bahalar we amallaryň hasaplaşyklary barada maglumatlaryň çykmagyna goşant goşýar.

Ulanyjylar bir wagtyň özünde birnäçe ulanyp boljak dünýä dilleriniň bir toparyna girip bilerler.

CRM maglumat bazasy ulanyjynyň resminamalar bilen işlemek, giriş mümkinçiligini ýa-da giriş blokirlemek hukugyny özbaşdak okap biler.

Maglumatlaryň girişini awtomatlaşdyrmak, dürli çeşmelerden göçürip almak ýa-da girizmek arkaly maglumat maglumatlary çalt ulanmaga mümkinçilik berýär.

Umumy resminama bazasy bolan bitewi ulgam Word we Excel formatyny ulanyp biler.

CRM maglumat bazasynyň gol astyndakylaryň işine gözegçilik etmegi, işlenen sagatlaryň hakyky okalmagyna we işleriň hasaba alynmagyna goşant goşýar.

Aýry-aýry gündelik wakalary meýilleşdirmek, wagty we potratçylary, gowşuryşlary, ýygnaklary we hasaplaşyk amallaryny ýada salmaga mümkinçilik berýär.

Iş tertibi iň ýokary derejeli bolar.

Backtiýaçlyk birnäçe ýyllap materiallaryň awtomatiki saklanmagyna goşant goşýar we üýtgewsiz galýar.

CRM maglumatlar bazasy bilen işleýän wagtyňyz ýokary tehnologiýaly enjamlary ulanmak mümkin.

Uzakdan girmek, dünýäniň islendik künjeginden maglumat bazasyna girmäge mümkinçilik berýär.

Jübi enjamlary zerur gurallary uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Ulanyjy hukuklarynyň bölünmegi resminamalary dolandyrmagyň takyklygyna we hiline goşant goşýar.

Ulanyjylaryň islegi boýunça sazlamalar üýtgedilip, ýörite işlenip düzülen modullar bilen doldurylyp bilner.

Ulanyjylaryň ýerli ulgam arkaly baglanyşygy sebäpli müşderiler bilen aragatnaşyk gatnaşyklary hem berkidilýär.

Technicalhli tehniki amallara we umuman hünärmenlere buhgalter hasabatyny we dolandyryş gözegçiligini doly dolandyrmak.

Iş wagtyny hasaplamak, kesgitlenen nyrhda awtomatiki hasaplanýar.

Aýry-aýry hasabatlarda maliýe hereketlerine, töleglere we müşderi bergisine gözegçilik edip bilersiňiz.

Şablonlaryň we nusgalaryň ulanylmagy göz öňünde tutulýar.

“PBX” telefon bilen aragatnaşyk saklamak üçin ýüztutma.

Ulgam şahsy hukuklary awtomatiki okaýar we ulgamy bloklap bilýär.

Internet torlaryna birikdirilende maglumat bazasyny uzakdan ulanmak bolýar.

Theagdaýa baha berjek we seljerjek we size maslahat berjek hünärmenlerimiz bilen ylalaşyp goşmaça modul satyn almak mümkin.

Demo wersiýasyny, has gowusy mugt re inimde satyn alyň.

Esasy bahalary web sahypamyzda tapyp bilersiňiz.