Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM firmasyny dolandyrmak

CRM firmasyny dolandyrmak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM firmasyny dolandyrmak
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm firmasynyň dolandyryşyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM kompaniýasynyň dolandyryşyna aňsatlyk bilen ynanyp bolar. Qualityokary hilli konfigurasiýa sebäpli, işewür guramanyň awtomatlaşdyrylmagy we optimizasiýasy bolup geçýär. Specialörite programmanyň gözegçiligi astynda öndürijilik ýokarlanýar we wagt çykdajylary azalýar. Uly kompaniýalar CRM-ni işjeň ulanýarlar. Güýçlerini täze önümleri döretmäge we bazary giňeltmäge gönükdirmek üçin mümkin boldugyça köp prosesi awtomatlaşdyrmagy makul bilýärler. Kompaniýany netijeli dolandyrmagyň serişdesi hökmünde CRM ulgamy, bäsleşigiň arasynda durnukly orny saklamakda möhüm elementdir.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamy, işgärleriň ýüküni azaldýan we wezipeleri paýhasly paýlamaga kömek edýän programma. Bu ulgamy dolandyrmak kyn däl. Meýilleşdirilen görkezijilere ýetmegiň serişdesidir. Dolandyryşyň täsirli bolmagy üçin ähli bölümleriň jogapkärçiliginiň görnüşini kesgitlemeli we dolandyryşyň başynda görkezmeleri bellemeli. Eýeler ýolbaşçylaryň ýolbaşçylygyna yzygiderli gözegçilik edýärler. Islendik wagt ähli görkezijiler bilen giňeldilen hasabat alyp bilerler. Esasy serişdelere we maliýe serişdelerine gözegçilik etmek hökmanydyr. Bu soňky netijä täsir edýär.

Uly we kiçi kompaniýalar ähli amallary öz depginde dowam etdirmek üçin ýörite programma üpjünçiligini ulanýarlar. Esasy önümiň öndürilişine, bölümleriň özara täsirine we müşderileriň nädip töleýändigine gözegçilik edýärler. CRM hasabat bermek üçin zerur bolan dürli ýazgylar we jümleler bar. Esasy resminamalardan maglumat alýarlar, soňra journalurnal ýazgylary döredilýär. Netijeli iş gowy netijeleri üpjün edýär. Mahabat, bazara gözegçilik, sarp edijileriň derňewi, içerki maglumatlary ulgamlaşdyrmak hem girdeji gazanmagyň serişdesidir. Bular dolandyryjylara dogry karar bermäge kömek edýän esasy gurallaryň biridir.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy - birnäçe CRM-den ybarat. Ammar balansyna, taýýar önümleriň saklanyş möhletine gözegçilik edýär, işgärleriň aýlyk haklaryny hasaplaýar, şahsy faýllary doldurýar we bar bolan çeşmeleriň tygşytly ulanylmagyny kesgitleýär. Bu ulgamlardan alnan ähli maglumatlar birleşdirilip, ammar serwerine geçirilýär. Kompaniýa üçin ähli maglumatlaryň birikdirilmegi gaty möhümdir. Şeýlelikde, netijeli dolandyryş üpjün edilip bilner. Şundan ugur alyp, amortizasiýa aýyrmalarynyň mukdary hasaplanýar, transport üçin ýangyç sarp edilýär we mahabat kompaniýasy üçin her aý üçin çak edilýän býudjet hasaplanyp bilner.

Häzirki zaman dünýäsinde her bir iş awtomatlaşdyrylmagyny talap edýär. Möhüm maglumatlary ýitirmek ýa-da yza süýşürmek howpy bolmazdan, ähli proseslere gözegçilik etmek gaty kyn. USU dolandyryjylara adaty işgärlere wezipeleri tabşyrmaga kömek edýär, sebäbi her bir hereket CRM-de ýazylýar. Recordazgy döretmek üçin zerur meýdanlary doldurmaly, şonuň üçin hasabat resminamalarynda maglumatlaryň takyklygy we ygtybarlylygy ýokarlanýar. Kompaniýa hyzmatdaşlaryndan resminamalary kabul edýär we CRM-e girizýär. Ondan soň garşydaş tarapa ýa-da döwlet edaralaryna iberilmeli beýleki blankalar doldurylýar. Şeýlelik bilen, kompaniýany dolandyrmak diňe tejribeli adamlara ynanyp boljak işiň iň kyn görnüşlerinden biridir.

Önümçilik, senagat, mahabat, maglumat we beýleki kompaniýalary dolandyrmak.

Döwrebap tehnologiýalary ulanmak.

Býudjet meýilnamasy.

Uzak we gysga möhletli meýilnamalaşdyrmak we çaklama.

Töleg sargytlary we bergiler.

Çap edilip, müşderilere geçirilip bilinjek şertnamalary düşürmek.

Enjamlaryň öndürijiliginiň derňewi.

Gysga wagtyň içinde köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemek.

Işgärleriň şahsy faýllary.

Satyn alyş we satuw kitaplary.

Konfigurasiýany beýleki programma üpjünçiliginden geçirmek.

Goşmaça enjamlary birikdirmek.

Serwer bilen sinhronizasiýa.

Nagt we nagt däl töleg.

Algylar we borçnamalar.

Wideo kameralara we öwrümlere gözegçilik.

Öndürijiniň pikirleri.

Kompaniýanyň web sahypasyna suratlar ýüklemek.

TZR-iň assortimentiň paýlanyşy.

Islendik haryt öndürmek.

Sylagyň wagt we akord görnüşleri.

Mahabat bölümi.

Trend derňewi.

Bellikler we hasap-fakturalar.

Gurlan kömekçi

Ösen önümçilik analitikasy.

FIFO usuly.

Haryt daşamak üçin ugurlar döretmek.

Çalt konfigurasiýa ösüşi.

Esasy serişdeleri işe girizmek.

Ammarlaryň arasynda çig mal akymyny dolandyrmak.

Bölümleriň we şäherleriň çäksiz sany.

Hasaba alyş journalurnalyny alýar.

Konsolidirlenen hasabat.

Dürli içerki hasabatlar.

Informatizasiýa.

Ulgamlaýyn çemeleşme.

Dizaýn saýlamak.

Hukuk amallaryny berjaý etmek.

Öwsele.

Kemçilikli nusgalary kesgitlemek.

Artykmaçlygyň yza süýşürilen girdejä degişliligi.

Ulgamda bazara gözegçilik.

Grafalar we diagrammalar.

Aýratynlyklar, synlar we jümleler.

Duýduryşlar.

Synag möhleti.

Kalkulýator.

Giriş we parol bilen ulanyjy ygtyýarnamasy.

Jogapkärçiligiň netijeli paýlanmagy.

Recordsazgylary tertiplemek we toparlamak.

Önüm senenamasy