Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Jübi söwdasy üçin CRM

Jübi söwdasy üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Jübi söwdasy üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Satuw nokatlary köp bolan iri söwda kompaniýalary öz işlerine, harytlaryň görkezilmegine, ähli şertleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmeli, munuň üçin her tapgyry düzetmeli, zerur resminamalary doldurmaly, ykjam söwda üçin CRM çekmeli iş wezipelerini ýerine ýetirmek üçin gözegçiler, söwdagärler hakyna tutýarlar. bu amallary ep-esli aňsatlaşdyryp biler. Şeýle hem önüm paýlanyşyna, satuw nokatlaryny tapmaga gatnaşýan täjirçilik işgärleri üçin iň täze maglumatlaryň alynmagyny çaltlaşdyrýan we dolandyrmak üçin alyp barýan işlerine gözegçiligi ulgamlaşdyrýan programma üpjünçiliginiň ykjam wersiýasyna eýe bolmagy möhümdir. CRM formaty, esasy girdeji çeşmesi hökmünde işgärleriň umumy maksatlary çözmekde, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmakda biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagy üçin mehanizm döretmek üçin salgylanma modelidir. Şeýle tehnologiýalara zerurlyk ykdysadyýetiň, işewürligiň ösmegi we täze sarp edijileriň gyzyklanmasyny çekmek we goldamak strategiýalaryny üýtgetmek bilen ýüze çykyp başlady. Söwda ýokary bäsdeşlik gurşawyna degişlidir, şonuň üçin köne dolandyryş usullaryny ulanmak telekeçiligi ýitirmek bilen deňdir; Muny bilýän telekeçiler gözegçilik üçin söwda işjeňligini guramakda ýöriteleşdirilen maglumat tehnologiýalaryny goşmaga çalyşýarlar. CRM programmasynyň we gurallarynyň ykjam wersiýasynyň bolmagy guramanyň işini gowulandyrjak, bar bolan meýilnama laýyklykda işleýän we çykdajylaryny azaldýan başga bir artykmaçlyk bolar. Meýdanyň işgärleri hasabatlary çalt döredip, ofisdäki kärdeşleri bilen işleri utgaşdyryp bilerler we bitewi programma üpjünçiligi bilen häzirki zaman enjamlary bilen ýerleşişini aňsatlyk bilen yzarlap bilerler. Şeýle awtomatlaşdyryş ulgamlary, guramanyň abraýyny ýitirmezlik üçin uzakdan dolandyrmak zerur bolan ýerlerde kurýerler, abatlaýjylar, abatlaýjylar üçin hem peýdaly bolar. Şeýle tehnologiýalaryň täsirlidigine şek ýok, esasy zat elýeterli we ulanmak aňsat bolsa-da, ähli zerurlyklary kanagatlandyrýan çözgüt saýlamakdyr.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy kämilleşdirilmeli kesgitli çözgüt däl, onuň işleýiş mazmunyny kompaniýanyň zerurlyklaryna görä kesgitleýär. Ösüş, üýtgeşik tehnologiýalaryň ulanylmagy sebäpli mümkin bolan belli maksatlary nyşana alyp, opsiýalary aýyrmaga we goşmaga mümkinçilik berýän çeýe platforma esaslanýar. Taýýarlanan we özleşdirilen programma hünärmenler tarapyndan müşderiniň ýerinde we uzakdan amala aşyrylýar, kompýuterleriň ulgam parametrleri bolsa ýokary talaplara sezewar edilmeýär. Täze formata uýgunlaşma döwri uzak dowam etmez, sebäbi geljekki ulanyjylar üçin birnäçe sagat dowam etjek kiçi okuw meýilleşdirilýär. Okuw we işiň ilkinji günlerinden başlap hünärmenler öz işlerini awtomatiki görnüşe terjime edip bilerler, sebäbi ulgam ilki bilen dürli derejelere gönükdirilipdi. Sazlamanyň köp taraplylygy, islendik iş ugrunda, şol sanda dükanda tertip girizmäge mümkinçilik berýär. CRM gurallarynyň bolmagy, gol astyndakylaryň ykjam dolandyrylyşyny, syýahat etselerem işini tertipleşdirmäge kömek eder. Programma üpjünçiligini ulanyp, ibermek üçin nobata garaşyp, meseleleri bölmek, ugurlary meýilleşdirmek, ähli nokatlardaky çeşmeleriň sarp edilişine gözegçilik etmek amatly. Dolandyryş, meýdan hünärmenleriniň aç-açan gözegçiligini ýola goýmak arkaly iň täze hasabatlary alyp biler. Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy iri bölek satuw zynjyrlarynyň ýa-da markalarynyň satuw wekilleri üçin, şeýle hem esasy ofisden uzakdan nirede iş edilse, söwdagärler, inersenerler, kurýerler üçin iň oňat çözgüt bolar. Şol bir wagtyň özünde, her bir işgäri kesgitlenen wezipeler we resmi ygtyýarnamalar bilen düzgünleşdirilýän belli bir ygtyýarlyk hukugy bolan programma üpjünçiliginiň ykjam we umumy wersiýasynda aýratyn ýer alar. Daşarky adamlaryň gizlin maglumatlary ulanmagynyň öňüni almak üçin USU programmasyna girmek üçin giriş, parol we rol saýlamak bar.

CRM platformasy işgärlere yzygiderli gözegçilik eder, iş ýüküni ep-esli azaldar we gündelik amallary ýerine ýetirmek üçin dükanyň bir bölegi bolan köp sanly resminamany doldurar. Işgärleriň ugurlarynyň optimizasiýasy sebäpli her smenada mowzuklaryň we ýygnaklaryň sany köpeler. Duşuşykdan soň derrew täze arzalar barada maglumat almak, hasabat ibermek amatly bolar. USU ykjam programmasy hünärmenlere goşmaça talaplary, aragatnaşyklary, meýilnamalary we rasional ýoly goşmak bilen sargytlary ýerine ýetirmek üçin zerur bolan ähli maglumatlary çalt elýeterli eder. Şol bir wagtyň özünde, ofislerdäki ýolbaşçylar iň täze maglumatlary alarlar, amallary öz wagtynda dolandyrarlar, işgärleriň iş ýüklerine görä syýahat meýilnamalaryny düzerler, bu öndürijilik görkezijileriniň ýokarlanjakdygyny aňladýar. Meýilnamalaşdyrmak üçin başarnykly çemeleşme, şol bir wagtda ýerine ýetirilen amallaryň sanyny köpeltmäge kömek eder. Jübi söwdasy üçin CRM programmasy materiallaryň, zähmetiň, wagt çeşmeleriniň paýlanyşyna netijeli çemeleşer, işgärleriň aýratyn tertibini, desganyň häzirki ýerleşişini we ýakynlygyny, şeýle hem zerur derejedäki hünärleriň bardygyny göz öňünde tutar. Bejeriş we abatlaýyş kompaniýasy bolan ýagdaýynda, bu çemeleşme zerur kärleri bolan hünärmeni ibermegiň kömegi bilen ilkinji gezek problemalary çözmäge mümkinçilik berer. Ösüşimizde, skaner bilen integrasiýa gurallary bilen ştrih-kod okamagy gurup bilersiňiz, bu programmanyň mobil wersiýasy arkaly maglumat bazasyna uzakdan maglumat geçirişini çaltlaşdyryp bilersiňiz. Söwda üçin möhüm bolan ammar we inwentar gözegçilik işleri, harytlaryň hereketi we satuwy barada iň täze maglumatlar bilen hakyky wagtda ýerine ýetiriler. CRM tehnologiýalary, diňe habarlary däl, eýsem resminamalary hem alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýän içerki aragatnaşyk modulyny döretmek arkaly ähli kompaniýanyň işgärleriniň işjeň we öndürijilikli täsirini ýola goýmaga kömek eder. Hasabat blokundaky gurallar guramadaky hakyky ýagdaýa baha bermäge, kynçylykly pursatlary wagtynda kesgitlemäge we ýaramaz netijeler ýüze çykmazdan ozal olary ýok etmek üçin çäreleri görmäge kömek eder.

USU programma üpjünçiligi, ammarlara, maliýe we gol astyndakylaryň işine gözegçilik etmek ýaly söwda kompaniýasynyň dolandyryşy bilen baglanyşykly amallary ýerine ýetirer. Möhüm zat, programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegiň derejesi iş prosesleriniň, goşmaça çeşmeleriň kesilmegini talap etmeýär, ulanyjylaryň sany boýunça ygtyýarnama satyn alýarsyňyz we kompýuterlere girenimizden soň fonda gurarys. Ulgam tölegiň alynmagyna, bergileriň barlygyna, bölüm müdirleri üçin bu wezipeleri ýönekeýleşdirýän şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär. Söwda platformasynyň işleýşini giňeltmeli bolsaňyz, täze opsiýalary goşuň, döredijiler bilen habarlaşyň we kämilleşdiriş hyzmatlaryny alyň. Konfigurasiýa diňe bir CRM formatyny durmuşa geçirmegiň esasy maksatlary bolan işgärleriň özara gatnaşygy we müşderiniň ünsi üçin täsirli mehanizm döretmez, eýsem beýleki amallary hem kadalaşdyryp biler. Programma üpjünçiliginiň goşmaça aýratynlyklary bilen wideo, prezentasiýa ýa-da resmi USU web sahypasyndan synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz.