Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM programmalary

CRM programmalary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM programmalary
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm programmalaryny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM programmalary işewürligi netijeli dolandyrmak üçin ulanylýar. CRM ulgamynyň esasy işi müşderiler bilen işlemek, kontragentleriň aýratyn alsurnallarda çalt hasaba alynmagyny üpjün etmek, maglumat maglumatlarynyň takyklygyny we täzelenmegini üpjün etmek. Hakyky ýagdaýyň takyk mukdar we hil ýazgylaryny saklaýan we tutuş kompaniýanyň göwnejaý işlemegi üçin satyn almak üçin zerur bolan önümleriň üstünde tablisalary saklamak mümkindir. CRM maksatnamasy guramanyň hyzmatlaryna gözegçilik etmegi, işgärleriň işini we iş borçlaryny meýilleşdirmegi, iş meýilnamalaryny düzmegi we işgärleriň arasynda haýyşlary paýlamagy, meýilleşdirilen çärelere meýilleşdirijä girmegi, möhletler we maksatlara ýetmegiň ýagdaýy barada hasabat almagy öz içine alýar. Önümleriň satuwyny dolandyranymyzda, töwekgelçilikleri we çykdajylary goşmak bilen ähli faktorlary göz öňünde tutýarys, şertnama baglaşylandan başlap müşderilere haryt iberilýänçä amallaryň gözegçiligini seljerýäris. CRM programmalarynyň amallary, hasabatyň döremegini awtomatlaşdyrmak we dürli hasabatlary seljermek arkaly has köp ulanyjy çekmek üçin potensial müşderiler bilen çäreleri dolandyrmagy öz içine alýar. Resminamalary awtomatiki usulda döretmek, hasabat bermek, salgyt gullugyna, kontragentlere we dolandyryja hasabat tabşyrmagyň kesgitlenen talaplarynyň we möhletleriniň bozulmagynyň öňüni almaga kömek edýär. Programma, resminamalary, hasabatlary we surnallary doldurmak arkaly maglumatlary awtomatiki girizmäge mümkinçilik berýän CRM-iň hyzmatyny üpjün edýär. Hasaplama, bahalar sanawyndaky maglumatlary ulanyp, töleg üçin islendik daşary ýurt walýutasyny ulanyp, awtonom görnüşde amala aşyrylýar. Resminama şablonlary, işde islendik MS Office formatlaryny ulanyp, resminamalar döredilende ulanylyp bilner.

CRM programmasy, giriş we parol, çäklendirilen hukuklar we iş opsiýalary arkaly şahsy girişi üpjün edýän kompaniýanyň ähli işgärleri üçin özboluşly dolandyryş ulgamynyň saklanmagyny üpjün edýär. Şeýle hem, programma köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlaşmagy goldaýar, çykdajy ölçeglerine bölünen derňewi, işgärleriň iş meýilnamalaryny dolandyrmagy üpjün edýär.

Goşulan modullary, şablonlary, sazlamalary we gurallary ulanyp, programmanyň degişli funksiýalaryny we işleýşini özüňiz düzüp bilersiňiz. Iş stoly, amatly şertlerde işlemek üçin döredijiler mowzuk döretdiler. Has giň meýdany gurşap almak we daşary ýurtly müşderiler bilen iş salyşmak üçin dürli dünýä dilleri ulanylýar. Elektron kömekçi, yzygiderli kömek, iş awtomatizasiýasy bilen üpjün edýär.

Diňe müşderiler bilen iş üpjün etmän, eýsem gol astyndakylara hemişe gözegçilik edýär, dolandyryşy hakyky wagtda alnan kameralardan wideo materiallary bilen üpjün edýär. Jübi enjamlary bilen täsirleşende uzakdan okamak we dolandyrmak mümkin.

Hünärmenlerimiz, kompaniýanyňyzyň işine göz aýlarlar, programmanyň ähli jikme-jikliklerini we zerurlyklaryny göz öňünde tutarlar, zerur gurallar we mümkinçilikler, modullar we gurallar bilen üpjün ederler. Zerur bolsa, islege görä modullary şahsy taýdan ösdürip bileris. Şeýle hem, mugt re inimde bar bolan synag wersiýasy bilen programmanyň işleýşine baha berip bilersiňiz.

USU kompaniýasynyň uniwersal CRM programmasy, iş, hil we täsirli işler, zähmet çeşmelerini optimizasiýa üçin ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi.

Awtomatlaşdyrylan CRM programmasy ýerine ýetirilende, derrew doldurýan we dogry formatda saklaýan şablonlary we nusga resminamalaryny ulanmak bolýar.

Uptiýaçlyk ýygylygy iş akymynyň serwerde awtomatiki ýagdaýda saklanmagyny üpjün edýär.

CRM programmasyny ulananyňyzda, ulanyjylar islän wagtyňyz bir maglumat bazasynda saklanýan zerur materiallary alyp bilerler.

CRM ulgamynda kontekst gözlegini dolandyrmak, zerur maglumatlary çalt üpjün etmek kepillendirilýär.

Iş üçin dürli funksiýalary üpjün edýän ýeňil we köp wezipeli CRM interfeýsi, hemmeler üçin düzülip bilner.

Işgärler zerur şablonlary, resminamalary nusga alyp, özbaşdak döredip ýa-da internetden gurup bilerler.

Başga bir işgär bu resminama bukjasy bilen işlese, maglumatlary blokirlemek.

Giriş diňe şahsy ulanyş hukuklary üçin rugsat edilýär.

Şahsy maglumatlary gulplamak we goramak üçin şahsy kesgitlemäni awtomatiki tanamak.

Ulanyş hukuklarynyň paýlanyşy pozisiýa laýyklykda amala aşyrylýar.

Köp ulanyjy CRM ulgamy ähli işgärler bilen bir tertipde işlemek üçin ulanylýar.

Amal hasaby we CRM gözegçiligi üçin bölümleri we şahamçalary birleşdirmek.

Maglumatlaryň awtomatiki girizilmegi, işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýar.

Islendik hasabatyň we resminamalaryň öndürilmegi.

CRM bilen işleýän wagtyňyz islendik formatlar (MS Word we Excel) ulanylýar.

Töleg ulgamy islendik daşary ýurt walýutasynda hasaplaşyklara mümkinçilik berýär.

Müşderiler bilen işleşende, elektron surnallarda hasabat berýän ähli amallar gözegçilikde saklanýar.

Kontekstdäki web gözleg mümkinçiliklerini ulanmak işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýar.

Wideo kameralar bilen birleşip, dolandyryjy kompaniýada bolup geçýän zatlara doly wideo gözegçilik edip biler.

Kärdeşleriň umumy maglumat bazasyny döretmek we dolandyrmak CRM-de aragatnaşyk maglumatlarynyň takyklygyny üpjün edýär.

Müşderiniň doly amallaryny ýerine ýetirmek üçin ýerli torda ýa-da internet birikmesinde işleýän CRM programmasyna uzakdan girmek.

Birnäçe günüň içinde oňyn we täsirli netijeleri görüp bilersiňiz.

Materiallar we resminamalar goşundylary bilen SMS, MMS, E-poçta we Viber habarlaryny ibermek mümkin.

Ibermek ähli ulanyjylar üçin birmeňzeş bolup biler ýa-da süzgüç ulanyp saýlap biler.

Meýilleşdirilen çäreleriň doly jikme-jikliklerini glýusere girizip bolýar.

CRM programmasynda işlemek we öwrenmek her bir işgäriň elýeterliligine baglylykda köp wagt almaz.

Web sahypamyzda elýeterli demo wersiýasyny mugt re inimde guruň.