Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Müşderiler üçin CRM

Müşderiler üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Müşderiler üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hyzmat pudagy we dürli häsiýetli hyzmatlar bermek öňki ýazgylary öz içine alýar, gözegçilik guramanyň düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylmaly, uly göwrümli işlerde hemişe saklanyp bilinmeýän CRM müşderiler bu meselede goşmaça tehnologiýalary ornaşdyrmakda kömek edip bilerler. Gözellik salonlary ussalaryň iş ýüküne, proseduralaryň dowamlylygyna we islendik ýalňyşlyk bir-biriniň üstünden düşmegine sebäp bolup, abraýyna ýaramaz täsir edýär, sebäbi hemme adamlar öz nobatlaryna köp garaşmak islemeýärler. Ora-da tersine, iş wagtynyň paýlanyşyna paýhassyz çemeleşmek, ussalaryň penjireleriniň bardygyna sebäp bolýar, bu hem olar üçin, hem-de salon üçin pul ýitirýär. Lukmançylyk merkezleri bolan ýagdaýynda ýazgylara bildirilýän talaplar başga, şonuň üçin nusga ýygnamagyň wagty derňew üçin möhümdir, interwensiýalar, dowamlylygy we bu ýagdaýda akymlary köp ýygnamazdan dogry tertipleşdirmek zerurdyr; anketa. Girýänleriň maglumatlary girdejililigi, käbir hyzmatlara bolan islegi bahalandyrmak üçin aýratyn möhümdir, şonuň üçin analitikada we hasabatda ulanylyp bilner. Hasapçylyga we administratiw işleriň guralyşyna aýratyn garaýyş, bu amallary dolandyrmagyň beýleki usullaryny tapmaga mejbur edýär, buhgalteriýa we maglumat tehnologiýalaryny birleşdirmek we CRM formaty (müşderiniň ünsi) bu meselä bagly bolar. Öň şeýle tehnologiýalar iri senagat, täjirçilik we halkara kompaniýalaryň ileri tutýan ýeri bolan bolsa, indi hatda kiçi kompaniýalar hem ulgamlaşdyrma we awtomatlaşdyryş mehanizmlerini ulanmagyň mümkinçiliklerine düşünýärler. Ilkinji ösüş durmuşa geçirmegiň, ösüşiň çylşyrymlylygy bilen tapawutlandy we her kim öz çykdajylaryny töläp bilmedi, ýöne häzirki zaman programma üpjünçiliginiň dürlüligi we elýeterliligi haýran galdyrýar. Umumy dolandyryş üçinem, belli bir iş üçin internetde programmalar tapmak kyn däl. Şeýle programmalarda CRM formatyny ulanmak başga bir artykmaçlyk bolar, sebäbi bu ähli gurluşlaryň özara täsiri we kontragentler bilen başarnykly işlemek üçin täsirli mehanizmi döretmäge mümkinçilik berer.

Müşderi hasaba alyş ýazgylary üçin CRM platformalarynyň hödürlenen teklibiniň arasynda bar bolan zerurlyklary çözüp bilýän, kompaniýanyň nuanslaryna uýgunlaşyp bilýän we şol bir wagtyň özünde ygtybarly kömekçi bolandygyny subut edenleri saýlamagy maslahat berýäris. Taýýar çözgüt tapmak aňsat däl, ähliumumy buhgalteriýa ulgamy interfeýs dizaýnerini işiňize uýgunlaşdyrylan platforma almaga mümkinçilik berýän laýyk alternatiwa hökmünde ulanmak has gowudyr. Bu ösüş köp ýyl bäri dowam edip gelýär we müşderilere häzirki zerurlyklary kanagatlandyrjak aýratynlyklar bilen üpjün etmek arkaly köp kompaniýada netijeliligini subut edip bildi. Üýtgeşik konfigurasiýa çeýeligi diňe bir aýratyn programma üpjünçiligini edinmek bilen çäklenmän, täze iş şertlerine laýyk üýtgetmek üçin hem mümkinçilik döredýär. Ulgam, başyndan we tutuş amalyň dowamynda awtomatlaşdyrmagyň hilini üpjün edýän CRM-i goşmak bilen häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmaga esaslanýar. Programmanyň soňky wersiýasyny hödürlemezden ozal, işiň nuanslaryny üns bilen öwreneris, beýleki ulanyjy talaplaryny kesgitläris, tehniki meseläni dörederis we diňe jikme-jiklikler bilen ylalaşanymyzdan soň ösüşe başlarys. Gurama USU ofislerinden uzak bolmadyk bolsa, durmuşa geçirmek müşderiniň ýerinde şahsy barlyk bilen amala aşyrylyp bilner we beýleki ýagdaýlarda global ulgam arkaly kompýuterlere uzakdan birikdiriş formaty ulanylýar. Şeýle hem iň az wagt we güýji talap edýän funksiýa konfigurasiýasyny, işgärleri taýýarlamagy uzakdan tertipläp bilersiňiz. Haçan-da tehniki, maglumat goldawyny alsaňyz, gurnamany tamamlamak üçin müşderilerimize hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris. Programma üpjünçiligini ulanmak, köplenç beýleki programma dörediji kompaniýalar tarapyndan hödürlenýän abuna tölegleri talap etmeýär. Programma hasaby, her bir işgär üçin resmi ygtyýarnama bagly ýa-da administrator maliýe maglumatlaryny görmeýän, hasaba alyş borçlary bilen baglanyşykly bolmadyk her bir işgäri üçin kesgitlenen elýeterliligiň çäginde amala aşyrylýar. Başga hiç kim platforma rugsatsyz girip bilmez we resminamalary we maglumatlary ulanyp bilmez, sebäbi girmek üçin her ulanyja berlen giriş we paroly girizmeli.

Müşderi üçin CRM wersiýamyz ýeke-täk maglumat bazasyny saklamaga, wagtynda täzelenmäge kömek eder we ähli şahamçalar beýleki şäherlerde ýerleşse-de ulanyp bilerler. Her bir myhman üçin zerur aragatnaşyk maglumatlary, şeýle hem birikdirilen çekler bilen berlen saparlaryň, ýazgylaryň we hyzmatlaryň tutuş taryhyny görkezýän ýörite kartoçka döredilýär. Sanawyň elektron görnüşi awtomatlaşdyrylmazdan ozal elýeterli bolsa, içerki gurluşyň howpsuzlygyny üpjün edýän import opsiýasy arkaly geçirmek has ýönekeýleşdiriler. Täze gelenleri hasaba almak üçin dolandyryjy ýa-da dolandyryjy diňe taýýarlanan şablony açmaly, ýiten maglumatlary girizmeli, bu prosesi birnäçe minuta gysgaldyp, hyzmaty gowulandyrar. Kompaniýada duşuşyp boljak web sahypasy bar bolsa, USU platformasy bilen integrasiýa amala aşyrylýar, CRM tehnologiýalary hünärmenleriň arasynda arzalary awtomatiki paýlar, kontragentlere habar iberer. Monoton, adaty, ýöne hökmany proseduralaryň bir bölegi awtomatlaşdyrylan re intoime geçer, bu işgärleriň ýüküni azaldar, işiň takyklygyny we tizligini ýokarlandyrar. Şeýle takyk buhgalteriýa bilen, takyk maglumatlara bil baglap bilersiňiz, soňra aýratyn modul berilýän dürli hasabat görnüşlerinde derňew we netijeler çykarylýar. Guramanyň işiniň aýratynlyklaryna uýgunlaşdyrylan programma üpjünçiligi algoritmleri, gol astyndakylaryň işleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge kömek eder, soň bolsa hersiniň öndürijilik görkezijilerini kesgitleýän barlag. Müşderi ýazgylaryny dolandyrmak üçin CRM konfigurasiýasy poçta ibermegi goldaýar, e-poçta, sms, viber ýaly dürli aragatnaşyk kanallary arkaly maglumat hödürleýär. Habarlar ýa-da mahabatlar hemmelere degişli bolsa, ibermek ähli maglumatlar bazasynda köpçülikleýin bolar. Doglan günüňiz bilen gutlamaly, duşuşygyňyzy ýada salmaly ýa-da aýratyn arzanladyş ibermeli bolsaňyz, salgy alýanlary saýlamak has amatly. Talap boýunça, telefon bilen integrasiýa amala aşyrylýar, konfigurasiýa kompaniýanyň adyndan sesli jaň etmäge, şahsy salamlaşma, dowam edýän mahabat we çärelere habar bermäge mümkinçilik berer. Müşderiler bilen aragatnaşyk saklamaga şeýle dürli çemeleşme wepalylygy artdyrar, täze adamlary özüne çeker we işiňizi üstünlikli ösdürer.

Müşderilere gönükdirilen CRM tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde bu kompaniýanyň işini wagyz etmekde esasy strategiýa öwrüler, gol astyndakylara yzygiderli gözegçilik edip bilersiňiz we öz wagtynda görkezmeler berip bilersiňiz. USU-nyň programma üpjünçiligi, mümkinçilikleri giňeltmek we hyzmatlaryň ýokary derejesini saklamak maksady bilen sazlaşykly deňagramlylygy döreder. Bahanyň we işlemegiň arasyndaky ýakymly gatnaşygy ösüşi islendik kompaniýany awtomatlaşdyrmak üçin ähliumumy çözgüt edýär. Kärdeşler bilen işiň amaly optimizasiýasynyň netijesinde girdejiniň mukdary köpeler. Islegleriňize, zerurlyklaryňyza we tejribäňize görä programma üpjünçiliginiň iň gowy wersiýasyny saýlamaga kömek ederis, uzakdan maslahatlaşyp bileris. Emma geljekki elektron kömekçiniň haýsy mazmuna eýe boljakdygy barada gutarnykly karar bermezden ozal mugt synag wersiýasyny ulanyň.