Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM bahasy

CRM bahasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM bahasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm bahasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM çykdajylary gaty ýokary bolmaly däldir. Netijede, aşa köp çykdajy etse, kompaniýanyň girdejisi peseler. Iň amatly çykdajyly önümler, alhliumumy Hasap Ulgamydyr. Hemmelere ýokary hilli elektron önümleri hödürleýän bu gurama, şonuň üçin bu programmistler topary bilen oňat işleýär. Programma üpjünçiliginiň ähli görnüşleri, ähli iş amallaryny çözmek üçin köp işlemek ukybyna eýedir. Zerur bolsa, boş ýerlere gözegçilik hem işjeňleşdiriler. Programmanyň modul arhitekturasy onuň aýratynlygydyr, üstesine-de, çykdajy islendik sarp edijini haýran galdyrar we işleýiş nukdaýnazaryndan mazmun hakykatdanam ýazgydyr. CRM toplumy maksatly diňleýjiler bilen netijeli täsirleşmegi üpjün edýär, munuň netijesinde iň az pul harçlamak bilen islendik çylşyrymly meseleleriň üstünde durup bilersiňiz.

CRM önüminiň bahasy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu maglumatlary göni USU hünärmenlerinden alyp bilersiňiz. Bu toparyň işgärleri bazarda netijeli işleýärler we gol çeken müşderilere ýokary hilli kompýuter çözgütleri hödürleýärler. CRM toplumy müşderi üçin bonus hökmünde mugt tehniki kömek bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu gaty amatly, goşmaça maliýe çeşmelerini sarp etmegiň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar. Bahada elektron önümi çykarmak üçin eýýäm ähli zerur amallar bar. Boş ýerlere gözegçilik etmek diňe bir ýüküň optimal paýlanmagyna mümkinçilik bermez. Elýeterli aksiýalary saklamak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Bu ofis amallary CRM toplumynyň jogapkärçiliginiň çägine goşulmasa-da, ähliumumy hasapçylyk ulgamy hakykatdanam giňişleýin önüm döredýär. Mundan başga-da, onuň bahasy hakykatdanam kabul ederliklidir we analoglar bilen deňeşdirilende asla ýokary däl.

CRM toplumynyň çykdajylaryny azaltmak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny, uniwersal platformalary we köp ýyllyk iş ulandyk, bu bize bu ofis amallaryny amala aşyrmakda ep-esli tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Mugt synag wersiýasy hem sarp ediji üçin doly bahany tölemezden CRM önümine baha berip biler ýaly elýeterlidir. Mugt synag wersiýasy şol bir mugt demo bilen bilelikde toplumyň işleýşine doly baha bermäge mümkinçilik berýär. Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamynyň demokratik çemeleşmesi, müşderilere bu hyzmatyň gadyryny bilýän häsiýetlidir. CRM toplumynyň amatly interfeýsi, ösüş prosesini çalt durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän aýrylmaz aýratynlykdyr. Mundan başga-da, bu çykdajylara hiç hili täsir etmedi, sebäbi programma üpjünçiligi kabul ederlikli töleg üçin paýlanýar we ulanyjy önümi bir gezeklik töleg bilen satyn alýar.

Bahada ähli zerur çykdajylar bar, bu buhgalteriýa ulgamyny ulanmak üçin abuna hökmünde goşmaça tölemeli ýa-da serişdeleri geçirmeli bolmaz. Kompaniýa, aýlyk müşderileriň goýulmalaryndan düýbünden ýüz öwürdi. Elbetde, CRM önüminiň bahasy kän bir öz içine almaýardy, şonuň üçinem telekeçileriň maksatly toparlarynyň köpüsine elýeterli boldy. Emma hyzmat 2 sagat mugt tehniki kömegi öz içine alýar. CRM önüminiň ygtyýarly neşiri şahsy kompýuterde gurlar we hünärmenler zerur konfigurasiýalary düzmekde gysga okuw we kömek alarlar. Bu gaty amatly, sebäbi kompaniýanyň býudjetiniň peýdasyna çykdajylar tölenenden soň derrew işe başlamaga mümkinçilik berýär.

Sarp edijileriň biri CRM önüminiň bahasy bilen gyzyklanýan bolsa, soraglaryňyza ähli jogaplary uniwersal salgylanma ulgamynyň sebit bölüminde alyp bilersiňiz. Çykdajylar sebit, ýurt we şäher boýunça üýtgäp biler. Univershliumumy Hasap Ulgamynyň ähli işgärleri bazara yzygiderli gözegçilik edýärler we potensial müşderileriň hakyky satyn alyş güýjüni kesgitleýärler. Şonuň üçin bahalar üýtgäp biler we bu meselä jogapkär hünärmenler bilen soňky görkezijilerini aýdyňlaşdyrmalydyr. Bu toplum, satyn alýan kompaniýa üçin hakykatdanam aýrylmaz we ýokary hilli elektron guralyna öwrüler, onuň kömegi bilen ähli hakyky ofis işleri ýerine ýetiriler. Mundan başga-da, önümi satyn almak üçin gaty köp çykdajy tölemeli däl. Esasanam hakykatdanam ýokary hilli we oňat dizaýn edilen iş mazmunyny we sowgat hökmünde elýeterli goşmaça wariantlary göz öňünde tutanyňyzda gaty arzan.