Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM netijeliligi

CRM netijeliligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM netijeliligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm netijeliligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tejribesi bolan ýa-da islendik ýagdaýda açylan kompaniýalar müşderileri özüne çekmek we önümlere, hyzmatlara bolan gyzyklanmany saklamak meselesine duçar bolýarlar, sebäbi bäsdeşlik bazary hiç hili mümkinçilik galdyrmaýar, netijeliligini subut eden ýöriteleşdirilen programmalar ýaly goşmaça gurallary ulanmagyň zerurlygy ýüze çykýar. . Olaryň arasynda CRM tehnologiýasy bar. CRM gysgaltmasy hemme ýerde diýen ýaly tapylyp bilner, bu ýerde işewürlik prosesleriniň optimizasiýasy, satuwyň köpelmegi bilen baglanyşykly, şonuň üçin bu täze zat däl, ýöne köpler üçin düýbünden düşünilmeýär. Göçme manyda Iňlis dilinden terjime edilen bu, müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar, aslynda, dolandyryjylar derňew we özara täsir etmek üçin dürli usullary ulanyp boljak iň amatly gurşawy döretmek üçin gurallar toplumydyr. Müşderiler bilen işlemegiň bu modeli Günbatarda ençeme ýyl ozal ýüze çykypdyr, has dogrusy, sarp edijileri kompaniýa çekmek üçin şuňa meňzeş, ýöne köne tehnologiýanyň logiki, üýtgedilen analogyna öwrüldi. Daşary ýurt kompaniýalarynda CRM tehnologiýalary bilen programmalaryň ulanylmagy, ulanylýan algoritmleriň täsirliligi, telekeçileriň öz guramalarynyň mümkinçiliklerini boşatmak islegi sebäpli ykdysady ösüşe sebäp boldy. Diňe soňky ýyllarda ýerli telekeçiler dolandyryjylaryň işi üçin başarnykly işlenip düzülen mehanizmiň we soňraky derňewler bilen umumy maglumatlar bazasynda kontragentler hakda maglumat ýygnamagyň mümkinçiliklerine düşünip başladylar. Emma, bu makalany okaýan bolsaňyz, häzirki zaman usullary ornaşdyrylmazdan, ýeterlik netijelere ýetip bolmajakdygyna eýýäm düşündiňiz. Diňe ösüş döwründe goşmaça kynçylyklar döretmezden özüne berlen meseleleri çözüp biljek programma saýlamak galýar. Umumy maksatly platformalar bar we belli bir pudaga gönükdirilenler bar, eger kompaniýa dar hünärmenlik bilen baglanyşykly bolsa, ikinji wariant has gowudyr. Moreöne has täsirli programma üpjünçiligi ulgamlary, diňe bir sarp edijiler bilen aragatnaşyk saklamak bilen çäklenmän, işgärleriň arasyndaky gatnaşyklary gowulaşdyrmak, dolandyryşyň beýleki taraplaryna awtomatiki gözegçiligi amala aşyrmak barada hem alada edip biler.

Şeýle programma üçin amatly wariant hökmünde ösüşimizi - ähliumumy hasapçylyk ulgamyny hödürlemek isleýäris. Dünýäniň köp ýurtlaryndaky kompaniýalarda dürli iş ugurlarynda maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda uly tejribesi bolan ýokary hünärmenler tarapyndan döredildi. Baý tejribe, bilim we iň döwrebap üstünlikleriň ulanylmagy, müşderilere aýratyn çemeleşmäge, dürli talaplary we zerurlyklary kanagatlandyrjak taslamalary döretmäge mümkinçilik berýär. Taýýar çözgüt hödürlemeýäris, ýöne prosesleriň içki gurluşyny deslapky seljermek we gysga wagtyň içinde meseleleri çözmäge kömek etjek degişli gurallar toplumyny saýlamak bilen taýýarlaýarys. Ösüşimiziň netijeliligi, iň kiçi jikme-jikliklere oýlanylan interfeýsiň bolmagy sebäpli, ösüşiň aňsatlygy we gündelik işlemegi bilen baglanyşyklydyr, bu ýerde meňzeş gurluşy bolan diňe üç modul bar. Ulgam, programma üpjünçiliginiň hiline we ygtybarlylygyna ynam döredýän CRM tehnologiýalaryny goşmak bilen iň ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär. USU.kz web sahypasynda ýerleşýän hakyky ulanyjylaryň oňyn pikirleri işgärleriň işiniň näderejede üýtgejekdigini, programma açylandan soň girdejiniň artjakdygyny kesgitlemäge kömek eder. Ilki bilen, programma müşderileriň, hyzmatdaşlaryň, işgärleriň, materiallaryň, tehniki çeşmeleriň sanawy, satuw, mahabat we satuw bilen baglanyşykly beýleki bölümler, ammar, buhgalteriýa ýaly sanawlar bilen bitewi maglumat bazasyny emele getirýär. Her bir kontragent kartoçkasynda diňe bir standart maglumatlar däl, eýsem özara gatnaşyklaryň, şertnamalaryň, tamamlanan amallaryň, hasap-fakturalaryň, mundan beýläkki hyzmatdaşlyga kömek edip biljek zatlaryň hemmesi bar. Dataeke-täk maglumat bazasynyň ulanylmagy jaňlaryň netijeliligini ýokarlandyrar we geljekki strategiýany döretmäge, özüne çekiji täjirçilik tekliplerini döretmäge kömek eder.

Mugt paýlanylýan synag wersiýasy bilen satyn almazdan ozal, USM programma üpjünçiligindäki CRM gurallarynyň netijeliligini barlap bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň mümkinçiliklerini amaly öwrenmegiň netijesinde, programma wersiýasynda görmek isleýän funksiýalaryňyza karar bermek mümkin bolar. Şeýle hem, menejeriň özi, her bir işgäri üçin görünýän zonany kesgitläp, eýeleýän wezipesine ünsi jemlemegi möhümdir, şonuň üçin adaty bir menejer gizlin maglumatlary ulanyp bilmez. Aýry-aýry giriş we paroly girizmezden, programma girmek işlemez, bu CRM konfigurasiýasynyň rugsatsyz adamlardan ygtybarly goralýandygyny aňladýar. Kompaniýadaky iş akymynyň awtomatlaşdyrylmagy, resminamalaryň köpüsi programma üpjünçiliginiň algoritmleriniň we ýöriteleşdirilen şablonlaryň kömegi bilen döredilip, doldurylanda netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek eder. Satuw bölüminiň başlygy müşderi bazasy bilen aragatnaşyk saklamak üçin salgylanma mehanizmini özbaşdak gurup biler, dolandyryjylar oňa eýererler we bir zat bar bolsa ulgam indiki amaly ýerine ýetirmegiň zerurdygyny ýada salýar, müşderi bilen habarlaşyň. Şahamçalaryň, bölümleriň ýa-da belli hünärmenleriň öndürijiligine baha bermek üçin zerur parametrleri saýlap we birnäçe gezek basanyňyzda hasabat alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, sarp edijileriň özara täsiriniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin köpçülikleýin habarlaşma we habarlaşma kanallary bar. Maglumatlary diňe bir e-poçta bilen däl, eýsem SMS ýa-da Viber smartfonlarynda meşhur habarçy arkaly hem iberip bilersiňiz. Bu usul bilen, programmanyň ýagdaýy barada awtomatiki habarnamalary gurup bilersiňiz, yzygiderli aragatnaşyk saklap we wepalylyk derejesini ýokarlandyryp bilersiňiz.

CRM platformasynyň guramanyň gündelik işlerinde ulanylmagy ýakyn wagtda girdejileriň köpelmeginde, müşderi bazasynyň giňelmeginde öz beýanyny tapar. USU programmasyny ösdürmäge aýratyn çemeleşmegiň kömegi bilen, ähli funksiýalaryň işde ulanyljakdygyna ynanyp bilersiňiz, bu bolsa goşmaça gurallar üçin pul tölemeli däldigiňizi aňladýar. Programma üpjünçiligi ulanylanda, wariantlary giňeltmek ýa-da web sahypasy, telefon arkaly integrasiýa üçin hünärmenler bilen habarlaşyp bolýar. Täze tehnologiýalara geçmek, kontragentler bilen hil gatnaşyklaryny ýola goýmaga, satuwy we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmaga kömek eder.

USU programmasy, müşderi bazasyny awtomatlaşdyrmaga we mundan beýläk gözlemek we işlemek üçin her pozisiýany jikme-jik düşündirmek bilen dolandyrmaga kömek eder.

Müşderi bilen aragatnaşyklaryň hemmesi maglumatlar bazasynda görkezilýär we olar bilen özara gatnaşyklaryň taryhynda saklanýar, maglumatlary barlamak üçin diňe elektron kartany açyň.

Iş wagtyny we wezipeleri işgärleriň arasynda paýlamak, iş ýüküni awtomatiki kesgitlemek proseslerini guramak has aňsat bolar.

Programma üpjünçiligi algoritmleri, kontragentler, taslama işleri we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak bilen iş prosesinde çalt başlamaga mümkinçilik berýär.

Programmanyň işleýşi, haýyşlar bilen işlemegi, seslenmäniň wagtyna we hiline gözegçilik etmegi we maglumatlar bazasynyň maglumat mazmunyna gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar.

Mahabat kampaniýalarynyň netijeliligi ýokarlanar, sebäbi mümkin bolan ähli aragatnaşyk kanallarynyň deslapky derňewine esaslanar.

USU-nyň programma üpjünçiligi jogapkärçiligi, şeýle hem kompaniýanyň zerur mukdarda satmak üçin harytlary bolmagy üçin ammarlarda zerur inwentar derejesini saklamagy öz içine alýar.

Telefon bilen birikdirilende, beýleki tarapyň jaňy kartoçkasy bilen ekranda görkeziler, bu bolsa dolandyryja esasy nokatlara baha bermäge we söhbetdeşlige başlamazdan ozal başarnykly maslahat bermäge mümkinçilik berer.

Hasabatlar moduly, belli bir döwürde guramadaky ýagdaýa baha berýän satuwlaryň köp faktorly derňewini geçirmek üçin gurallar toplumyny öz içine alýar.

Dolandyryş aýratyn bölümde, şahamçada ýa-da gözegçilik gurallaryny ulanýan hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilýän taslamalaryň hiline baha berip biler.

USU esasly CRM platformasy hemmeler üçin ýönekeý we düşnükli interfeýs bar, sebäbi munuň üçin döredijiler tehniki şertleri azaltmaga we her moduly rasional düzmäge synanyşdylar.

Programma üpjünçiligine girmek diňe her ulanyja berlen giriş we paroly girizeniňizden soň mümkindir, daşarky ulanyjy maglumatlar bazasyna girip we gizlin maglumatlary alyp bilmez.

Her bir işgäriň aýratyn iş ýerini almagy üçin maglumatlaryň, iş borçnamalaryna laýyklykda saýlawlaryň görünmegini çäklendirip bolýar.

Goşmaça töleg üçin enjam bilen islän wagtyňyz enjam bilen birleşip, işlemegi giňeldip bilersiňiz.

Daşary ýurt guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris, menýu diliniň degişli terjimesi we şablonlaryň we formulalaryň uýgunlaşmagy bilen programma üpjünçiliginiň halkara wersiýasyny hödürleýäris.