Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM aýratynlyklary

CRM aýratynlyklary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM aýratynlyklary
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm aýratynlyklaryny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Döwrebap ulgamlar, meseleleri çözmekde, CRM funksiýalary, nyrh nukdaýnazaryndan, göwrüm modulylygy, wezipe ýerine ýetiriş amallary, marketing guramasy, üpjünçilik we satuw tölegleri, ähli amallara gözegçilik etmekde dürli-dürli. Islenýän netijelere ýetmek, iş wagtyny awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek üçin belli bir iş ugrunda işlemek üçin CRM funksional modullary talap edilýär. Her bir kompaniýa öz ugruny gowulaşdyrmak we bäsdeşlerinden öňe geçmek we bazarda belli bir orny eýelemek üçin awtomatlaşdyrylan programma saýlanda öz zerurlyklaryna bil baglaýar. Gynansagam, CRM programmalaryny saýlanyňyzda, köp assortiment sebäpli saýlamak gaty kyn, ulanyjylar nädogry karara gelýärler, soň bolsa önümçilige we funksional ösüşe ýaramaz täsir edýär, modullaryň sanynyň ýeterlik däldigi sebäpli, nädogry gurnamalar we başgalar taraplary.

Kämilleşdirilen Univershliumumy Hasap Ulgamymyz, meňzeşligi bolmadyk, amatly bahasy, interfeýsi, içgin we çeýe konfigurasiýa sazlamalary, iş proseslerini doly awtomatlaşdyrmak we iş wagtyny optimizirlemek bilen iň oňat CRM ulgamydyr. elýeterli çykdajylar, bu pul tygşytlaýan zatlaryň hemmesi däl, sebäbi kompaniýanyň syýasaty abunalygy hem göz öňünde tutmaýar.

Awtomatlaşdyrylan CRM ulgamy, müşderi hasaba alyş funksiýalaryny öz içine alýar, doly aragatnaşyk maglumatlary bilen ýeke-täk maglumat bazasyny saklaýar, hyzmatdaşlyk (haryt üpjünçiligi), islendik walýutada kabul edilen hasaplaşyk amallary, meýilleşdirilen wakalar we ş.m. Müşderiniň buhgalteriýa funksiýasy segmentlere we görnüşlere bölünen süzgüç sanawlaryny öz içine alýar. Töleg üçin hasap-faktura, adaty bahalar sanawynyň ulanylmagyny ýa-da mahabat we bonuslary goşmak bilen adaty müşderiler üçin ýöriteleşdirilen awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Dürli wakalar barada kontragentlere habar ibermek ýa-da resminamalary ibermek, SMS, e-poçta habarlary arkaly ibermek mümkin.

Dürli enjamlar we ulgamlar bilen CRM integrasiýasynyň funksiýasy, has takyk materiallar bilen, mysal üçin inwentar görnüşinde, önümleriň mukdary we hili barada takyk maglumatlar bilen, işleriň çalt ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berýär. CRM programmasy tygşytly önümleriň elýeterliligine gözegçilik edip biler, eger mukdar ýeterlik bolmasa, harytlar doldurylýar. Geçirilen her bir amal, köp ýyllaryň dowamynda doly maglumaty we ähli resminama akymyny ygtybarly saklaýan funksional iş jikme-jiklikleri bilen müşderi kartalarynda ýazylýar.

CRM maksatnamasynyň wezipesi, düzgünleri bozmazdan, ygtybarly maglumatlary goramagy doly üpjün etmek maksady bilen iş borçlarynyň bölünmegini we ulanyş hukuklarynyň tapawutlandyrylmagyny göz öňünde tutýar. Giriş we parol tabşyrandan soň, işgärler CRM maglumat bazasynda zerur materiallary alyp bilerler. Kontekst gözleg, isleýän materiallaryňyzy birnäçe minutda synap görmäge mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk kameralary bilen integrasiýa işgärleriň we umuman kompaniýanyň işi barada takyk maglumatlary geçirmäge mümkinçilik berýär. Jübi birikmesi bilen, doly işlemegi bilen CRM ulgamyna uzakdan girip bolýar. Mugt synag wersiýasyny gurup, aýratynlyklaryň we işleýän enjamlaryň doly toplumyna baha bermek mümkin. Maslahat we kömek çagyryşyna garaşýan ýolbaşçylarymyza islendik sorag berip bilersiňiz.

Funksiýa CRM programmasy awtomatlaşdyrylýar, önümçilik we tehniki amallary doly awtomatlaşdyrmak, funksiýalaryň we köp sanly modulyň bolmagy bilen, işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyryp, guramany täze derejä çykaryp biler.

Meýilleşdirijiniň funksiýasy, işleriň ýagdaýyny we ýerine ýetirilişini yzarlamak arkaly meýilleşdirilen çäreleriň gurluşygy.

Elektron CRM ulgam funksiýasy, tablisalary, surnallary we maglumat bazalaryny döretmek mümkin.

Funksiýa we aragatnaşyk maglumatlary bilen kontragentleriň umumy CRM maglumat bazasyny dolandyrmak.

Köp kanally re Inimde ulanyjylar materiallary paýlaşmak, girizmek we almak ýaly umumy funksiýalary ulanmak üçin bir wagtyň özünde CRM ulgamyna girip bilerler.

Funksiýa CRM modullaryny ulanyp, belli bir kontragent, önüm ýa-da gurama üçin ähli maglumat maglumatlaryny görkezmek.

Iş wagtyny optimizirlemek üçin materiallary awtomatiki girizmek amala aşyrylýar.

Kontekst gözleg motory we funksiýa modullary ulanylanda zerur funksiýalaryň we maglumat parametrleriniň çykyşy.

CRM ulgamyna ýekeje baglanyşyk we bir resminamany ulanmak bilen maglumatlary goramak.

Ulanyjy hukuklaryny bermegiň ölçeglerine laýyklykda wezipeler işgäriň işleýän bölegine esaslanýar.

Ekranyň gulpy şahsy maglumatlaryň howpsuzlygy üçin amala aşyrylýar.

Materiallary awtomatiki girizmek, import etmek we eksport etmek iş funksiýalarynyň optimizasiýasyny üpjün edýär.

Kontekstdäki gözleg funksiýasy isleg barada zerur maglumatlary berýär, biderek wagtlary minutlara çenli azaldýar.

Islendik formatda we çäkde resminamalary döretmek.

Iş funksiýalaryny we böleklerini tapawutlandyrmak awtonom görnüşde amala aşyrylýar.

Dolandyryjynyň dolandyryş, gözegçilik, derňew, buhgalteriýa, modullara doly hukugy bar.

Uzakdan wideo gözegçilik, wideo materiallaryny ýerli ulgam arkaly geçirmek wezipesi ýerine ýetirilýär.

Iş wagtyny hasaba almak funksiýasy bilen, CRM goýmasy işlenen sagadyň takyk mukdaryny, işiň hilini hasaplaýar we aýlyk hakyny ýerine ýetirýär.

Uzakdan giriş aýratynlygy ykjam enjam işlenende dogry bolýar.

Synag wersiýasyny modullar bilen mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Web sahypamyzda müşderileriň synlary, aýratynlyklary, modullary, goşmaça funksional parametrleri bilen tanşyp bilersiňiz.

Dizaýny we modullary özüňiz döredip bilersiňiz.

Saklaýyş enjamlary bilen funksional täsirleşmek bilen awtomatiki inwentar.

Şahsy şablonlaryň we nagyşlaryň, modullaryň we internetden gurnamalaryň ösüşini ulanmak.

Ibük daşamalaryny birleşdirmek.

Uzakdan dolandyrmak, logistika.