Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kärhana üçin CRM

Kärhana üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kärhana üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Kärhana üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Müňýyllygyň ahyrynda hatda post-sowet giňişliginde-de buhgalter hasabatyny awtomatlaşdyrmak mümkin däldi, ýöne wagt durmaýar we kompýuterler üstünlikli amallaryň aýrylmaz bölegine, müşderiler bilen aragatnaşyk saklamagyň esasy kömekçisine öwrüldi. , we kompaniýa üçin CRM tehnologiýalaryny goşsaňyz, girdejiniň köpelmegi sizi garaşmaga goýmaz. Kompaniýalarda, söwda kompaniýalarynda öňki iş takmynan şol bir shema boýunça amala aşyrylan bolsa, dolandyryjylar gelýän jaňlara jogap berdiler, maslahat berdiler we müşderileriň maglumatlaryny iň gowusy tablisalarda we iň erbet ýagdaýda kagyz ýüzünde girizdiler. Bu çemeleşme bilen dolandyryjy üçin işgäriň işiniň hilini, potensial müşderi bilen näderejede dogry işleýändigini barlamak gaty kyn. Indi, müşderi bazasyny giňeltmegi maksat edinýän her bir kompaniýada diýen ýaly sargytlar, satuw hyzmaty awtomatlaşdyrylýar. CRM tehnologiýalary ýakynda ýaýrady we kontragentler bilen işlemek üçin has ýönekeý ulgamyň üýtgemegi hökmünde geldi, ýöne netijeliligini görkezen kämilleşdirilen wersiýa. CRM ýörelgelerini ulananyňyzda dolandyryjylara öz wezipelerini ýerine ýetirmek, maglumat gözlemek, wezipeleri ýerine ýetirmek has aňsat we dolandyryş olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär. Islendik ugurdaky kompaniýada işewürlik proseslerini awtomatlaşdyrmak, ösüş we strategiki meýilnamalaşdyrmak üçin wagt boşadýan awtomatiki dolandyryş ssenarisini gurmaga mümkinçilik berýär. Müşderä gönükdirilen programmalar dolandyryjylar, müdirlikler we resminamalary doldurmagyň programma üpjünçiliginiň algoritmlerine geçirilmegini üpjün edýär. Specialörite gurallar, möhüm jikme-jiklikleri ýatdan çykarmazdan, kontragent bazany dolandyrmagy has aňsatlaşdyrar. Webde CRM ulgamynyň potensialyndan peýdalanýan dürli awtomatlaşdyryş programmalaryny tapmak kyn däl, ýöne olaryň her biri-de bu işe her tarapdan laýyk gelmez.

USU hünärmenleri, ähli talaplar we zerurlyklar üçin telekeçileri kanagatlandyryp biljek taslama döretmek üçin ýeterlik tejribe we bilimlere eýe. Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginiň giň ýagdaýy we çeýe interfeýsi bar, her bir gurama üçin häzirki ýagdaýy we iş prosesleriniň deslapky derňewi bilen üýtgedilip bilner. Programma, müşderi maglumatlary ýygnamagy we ýygnamagy awtomatlaşdyrar, özara gatnaşyklaryň taryhyny saklamaga, satuwlaryň we hyzmatlaryň mukdaryna gözegçilik etmäge kömek eder. Ulanyjylar kontekst gözleginiň kömegi bilen birnäçe pursatda zerur maglumatlary tapyp bilerler. Täze müşderini hasaba almak prosesi, esasy nokatlaryň awtomatiki re inimde ýazylan elektron görnüşini ulanmak bilen has az wagt alar. Salgy bazalary, ilki başda, kompaniýanyň kompýuterlerine programma üpjünçiligini gurandan soň, her ýazgy goşmaça maglumatlar, resminamalar we zerur bolsa suratlar bilen bilelikde berilýär. CRM ýörelgelerini ulanyp, bazany lomaý we bölek müşderilere bölmek üçin sarp ediji segmentine görä dürli satuw akymlaryny döretmek mümkin bolar. Işewürlik meseleleri üçin hasabatyň dürli görnüşlerini döretmek mümkindir, şeýlelik bilen öndürijilige we netijelilige baha bermek iň az wagt alar we netijeler mümkin boldugyça takyk bolar. Şeýle hem, USU programmasy mahabat üçin iň täsirli kanallary saýlamak üçin marketing çärelerini, mahabatlary seljermäge, olara birnäçe baha bermäge kömek eder. Bu çemeleşme, täze müşderileri özüne çekjekdigini bilip, mahabat üçin pul tygşytlar ýa-da belli bir ugra köp pul iberer.

Kompaniýalardaky CRM programmasy müdirlige derwaýys we ähmiýet derejesine görä wezipeleri bölüp bermäge we işgärleriň ýakyn wagtda reňk bilen tamamlamaly zatlaryny görkezmäge mümkinçilik berer we şeýlelik bilen uzakdaky işgärler bilen iş gurar. Programma üpjünçiliginiň mümkinçilikleri hünärmenleriň işindäki ýalňyşlyklary azaltmak we umumy netijeliligi ýokarlandyrmak üçin wagtynda ýerine ýetirilýär. USU programmasyndaky maglumatlara we funksiýalara girmek hukugy dolandyryja bagly, gol astyndakylaryň ygtyýarlyklaryny hemişelik ýa-da belli bir taslama üçin uzaldyp biler, şeýlelik bilen resmi maglumata kabul edilen adamlaryň toparyny düzgünleşdirer. CRM konfigurasiýasyna girmek üçin her bir ulanyjy ýörite giriş we parol ulanar we mazmuny ýerleşişine baglylykda aýratyn iş meýdançasy bolar. Programma üpjünçiligi algoritmleri satuw bölümine lomaý, bölek satuw sanawlaryny meýilleşdirmäge we goldamaga mümkinçilik berer. Mundan başga-da, ösüşimiz kompaniýadaky paýnamalaryň ýazgylaryny ýöretmäge, çäkden pes çäk ýetende taýýar önümleriň aksiýalarynyň mukdaryny gözegçilikde saklamaga, bu barada habarnamany we teklip teklibini görkezmäge kömek eder, bu çig mal üçin hem ulanylýar. CRM platformasynyň köp taraplylygy, işewürlik aýratynlyklaryna uýgunlaşyp, islendik ugurdaky guramalarda müşderiler bilen işi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Kärdeşler bilen täsirli we täsirli täsir etmek üçin, köp sanly aragatnaşyk kanallary (SMS, wiber, e-poçta) arkaly köpçülikleýin iberilýär. Kompaniýalaryň geografiki taýdan biri-birinden has uzak bölümlerden we bölümlerden ybarat bolmagy seýrek däl, bu ýagdaýda dolandyryş ýeke-täk maglumat tory arkaly amala aşyrylar. CRM tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bäsdeşlik ukybynyň ýokarlanmagyna hem oňyn täsir eder, sebäbi hyzmatlaryň ýokary hilini üpjün edip, müşderiler bilen aragatnaşygyň awtomatlaşdyrylmagyna, ýekeje jaňy hem ýitirmän başlar.

Programma bilen deslapky tanyşlyk üçin wideo, tanyşdyryş ýa-da synag wersiýasy bilen tanyşmagyňyzy maslahat berip bileris, bularyň hemmesini diňe resmi USU web sahypasynda tapyp bilersiňiz. Hünärmenler eýýäm beýan edilen ösüş mümkinçiliklerinden başga-da, aýratyn opsiýalar bilen açyk taslama zakaz edilende durmuşa geçiriljek başga-da köp artykmaçlyklary hödürlemäge taýyn. Kompaniýaňyz üçin programma üpjünçiligini işläp düzmezden ozal, programmistler guramanyň içerki gurluşynyň seljermesi esasynda tehniki meseläni dörederler. Netijede, gurlan iş tertibine laýyklykda ähli meýilnamalary ýerine ýetirmäge kömek etjek ýöriteleşdirilen konfigurasiýa alarsyňyz.