Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderi bazasy

CRM müşderi bazasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderi bazasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm müşderi bazasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak (CRM) maglumat bazasy, müşderiler bilen özara gatnaşyklary awtomatiki dolandyrmagy guramak we bu özara gatnaşyklar bilen baglanyşykly proseduralaryň resminamalary üçin uniwersal buhgalter ulgamynyň hünärmenleri tarapyndan döredilen programma üpjünçiligi önümidir.

Ösüşimiz iri kompaniýalar we kiçi we orta kompaniýalar segmentinden deň derejede amatly. Bu, USU programmistleriniň her gezek belli bir gurama üçin programmany uýgunlaşdyrmagy sebäpli gazanylýar, bu ugurda müşderi bazasyny goldamak gaty oýlanyşykly we takyk bolýar.

USU programmasy müşderi hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrýar, arzalary birnäçe usul bilen kabul etmek wezipesini öz üstüne alýar (usul her gezek belli bir ýagdaýyň seljermesi esasynda CRM tarapyndan garaşsyz saýlanýar). Şeýle hem, programmamyz işgärlere wezipeleri düzmek we bermek, operatorlaryň gatnaşmazdan jaň etmek bilen baglanyşykly. Jaň etmek amatly bolmasa, programma SMS habarlary, e-poçta we ş.m. iberýär.

Hatda resminamalary ýygnamak we hyzmat etmek ýaly her bir işiň çylşyrymly bölegi hem awtomatlaşdyrylýar.

Müşderi maglumatlar binýady tablisa, tekst ýa-da grafiki görnüşde saklanýan programma bilen ulgamlaşdyrylýar.

Müşderiler bilen näçe gowy işleseňiz, şonça-da köp üstünlik gazanarsyňyz. Bu hiç hili subutnama talap etmeýän hakykat. Müşderiler bilen iň ýokary derejede iş gurmaga kömek ederis.

USU-dan CRM programma bilen gowy we uzak işlemek üçin hemme zady öz içine alýar: tehnologiýany çalt özleşdirmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly interfeýs; üçünji tarap programma üpjünçiligini ulanmazdan bu ýerdäki ähli işleri ýerine ýetirmäge kömek edýän giň funksiýa. Maslahat gerek bolsa hünärmenlerimiz size hemişe kömek ederler!

Üstünlige barýan syýahatyny ýaňy öz işini açmak bilen başlaýanlar we uzak wagtlap söwda bilen meşgullanýanlar bilen işleýäris. Programmalarymyzy şu we beýlekilere uýgunlaşdyrmagy öwrendik. Öňküler üçin, bazary we işiň boljak gurşawyny düýpli seljermekden soň, CPM noldan gurlar. Ikinjiden, CPM kompaniýada eýýäm bar bolan CRM ulgamy esasynda kämilleşdiriler.

Biz bilen işlemek aňsat, girdejili we peýdaly!

Barlap görmek isleýärsiňizmi? SRM zakaz ediň

Satyn alanyňyzdan nägile bolmakdan gorkýarsyňyzmy? Satyn almazdan ozal önümiň demo wersiýasyna serediň, maslahat üçin biziň bilen habarlaşyň we müşderimiziň synlaryny okaň. Başarnygymyza ynananyňyzda, bize ýüz tutuň!

Haçan-da bir ýyldan ýa-da bir ýyldan soň, müşderiler bilen oňat işlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşarsyňyz, müşderi bazasynyň yzygiderliligine we onuň esasynda döredilen resminamalara haýran galarsyňyz, diňe bir zada ökünersiňiz: muny edip bilmediňiz bizden CPM zakaz ediň. şeýle uzak we biderek wagt üçin.

USU-dan CRM-de dürli görnüşli, mazmunly we ululykdaky müşderi bazasyny döredip bilersiňiz.

Müşderiler dürli ölçeglere görä toparlara bölünip bilner.

USU-dan müşderi bazasyna hyzmat etmek üçin CPM köp ulanyjy we köp maksatly kompýuter programmasydyr.

Programmadaky müşderi bazasy ykjam we zerur bolsa aňsatlyk bilen täzelenip we täzelenip bilner.

USU-dan CPM-i kompaniýa birleşdirenden soň, müşderiler bilen işlemek has amatly bolýar.

CPM müşderi bilen baglanyşykly ähli resminamalara hyzmat etmegi awtomatlaşdyrýar.

Şeýle hem, maksatnama dowamly we ahyrky CPM hasabatyny alyp barýar.

CRM USU müşderi bazasy özboluşly önüm we bu görnüşdäki mugt ýa-da tölegli programmalaryň arasynda meňzeşligi ýok.

Müşderi bazasyny saklamak üçin CPM düýbünden başga ugurlary bolan kompaniýalar üçin peýdaly bolup biler.

USU müşderi hasabyny awtomatlaşdyrýar.

Şeýle hem, programma birnäçe tarapdan arzalary kabul etmek meselesini öz üstüne alýar.

Arzalary kabul etmegiň usuly, belli bir ýagdaýyň derňewini göz öňünde tutup, her gezek CPM tarapyndan garaşsyz saýlanýar).

USU-dan CPM işgärlere tabşyryklary taýýarlamak we bermek bilen meşgullanýar.

CPM operator gatnaşmazdan jaň edýär.

Programma sms, e-poçta we ş.m. paýlanyşyny dolandyrýar.

Resminamalary taýýarlamagy we hyzmat etmegi awtomatlaşdyryň.

Müşderi bazasy CPM-de ulgamlaşdyryldy.

Müşderi maglumatlar bazasyny tablisa, tekst ýa-da grafiki formatda dolandyrýarys.

Tableshli tablisalary redaktirlemek we ulanmak aňsat.

Cardshli kartoçkalary ulanmak aňsat.

Programmamyz dürli ugurly we dürli müşderi goldawy bilen kompaniýalar üçin amatly.

Döwlet we hususy kompaniýalar tarapyndan ulanylyp bilner.

USU söwda edýän kompaniýasynyň krizis ýa-da bankrot bolmak ähtimallygyny peseldýär.

Dolandyryş we marketing pudagynda innowasion gurallary we tehnologiýalary ulanmak arkaly bu maksada ýetýäris.

CPM ulgamymyz müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ugrundaky meseleleriň toplumyny çözýär we dürli ugurlardaky iş bilen meşgullanýar.

Programmada dürli maglumatlar bazalary ýygnalýar: müşderiler üçin maglumat bazalary, üpjün edijiler üçin maglumatlar bazalary we önümler (hyzmatlar) üçin maglumatlar bazalary.

Tehnologiýamyz, müşderi faýllaryny düzmek we hyzmat etmek bilen meşgullanýar

.Agny, bölekleýin problemalary çözemzok, gurulýan çylşyrymly CPM mehanizmi.