Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. CRM müşderi bazasy

CRM müşderi bazasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
CRM müşderi bazasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm müşderi bazasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CPM müşderi bazasy guramanyň kontragentleriniň doly suratyny berýär. Şeýle ulgamyň kömegi bilen önümiň her görnüşi üçin satyn alyş derejesi barada maglumat alyp bilersiňiz. Müşderi maglumat bazalarynda aragatnaşyklar bilen baglanyşyk maglumatlary bar. Şundan ugur alyp, kompaniýanyň işgärleri ýörite teklipler we arzanladyşlar barada poçta sanawyny döredýärler. CPM awtomatizasiýasy dowam edýän iş meseleleri üçin has köp wagt boşadýar. Iş gününiň dogry paýlanyşy dolandyryş işiniň netijeliliginiň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Uly kompaniýalar amallary mümkin boldugyça awtomatlaşdyrmagy makul bilýärler, sebäbi bu goşmaça işgärleri çekmek üçin çykdajylary azaldýar.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy mahabat agentliklerine, maslahat beriş guramalaryna, supermarketlere, çagalar baglaryna, awtoulag söwdagärlerine, dellekhanalara, önümçilik kompaniýalaryna, lombardlara, gury arassalaýjylara we dolandyryş kompaniýalaryna häzirki ýagdaýlara çalt çözgüt tapmaga kömek edýär. Bu programmada görkezijileri derňemegiň dürli usullary bar. Munuň bilen dolandyryjylar gowşak taraplaryny görýärler we olary ýok etmek üçin maksatlar goýýarlar. Meýilleşdiriji, her döwür üçin satuwlaryň köpelmegini meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Hasabat senesiniň ahyrynda öndürijilik görkezijilerine baha bermek üçin derňew geçirilýär. Marketing bölümi mahabatyň netijeliligine gözegçilik edýär. Goşmaça müşderileriň esasy çeşmesidir.

Uly we kiçi guramalar diňe bir durnukly girdeji gazanmagy däl, eýsem satuw bazaryny giňeltmegi makul bilýärler. Täze maglumatlar bazasynda, analitikleriň maglumatlaryna esaslanýan iň täze maglumatlary döredýärler. Goşmaça müşderiler bäsdeşleriň üsti bilen gelip bilerler. Şol bir wagtyň özünde, mahabat platformalary arkaly hyzmatlaryňyzy işjeň ösdürmeli. Müşderi bazasynyň ösmeginiň esasy sebäbi nyrh syýasatynyň täzeden gözden geçirilmegi bolup biler. Arzan bahasy bilen satuwlaryň sanynyň köpelmeginiň ähtimallygy ýokary. Bu bolsa öz gezeginde girdejilere täsir edýär. CPM ähli iri kompaniýalarda elýeterlidir. Analitik maglumatlara esaslanýan hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi. Käbir SRM-i birnäçe ykdysady ugurlar ulanyp biler, ýöne buhgalteriýa syýasatlaryny we aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaly.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy girdejileri we çykdajylary gözegçilikde saklamak üçin döredildi. Kontragentleriň arasyndaky ähli pul akymlaryna gözegçilik edýär. CPM haýsy tölegleriň tölenmelidigini we haýsy wagtynda tölenýändigini görkezýär. Algylar we bergiler seljerilende, kriteriýalara laýyk gelýän ähli müşderi maglumatlar bazasyndan ähli ýazgylar saýlanýar. Gözegçilik ýylda bir gezek ýa-da ýolbaşçylaryň haýyşy boýunça geçirilýär. Bu amalda fiziki maglumatlar dokumental maglumatlar bilen barlanýar. Müşderiler bilen şertnamalara iki tarap hem gol çekmeli. Otherwiseogsam, olaryň kanuny täsiri ýok. CPM kompaniýanyň işgärlerine programmada asyl resminamalaryň bardygyny ýazga almaga kömek edýär. Şol bir wagtyň özünde täze işgärler kemçilikleriň nirededigini derrew görýärler.

CPM häzirki görkezijilere gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin amatly usuldyr. Bu ösüşiň netijesinde telekeçiler diňe bir maliýe ýagdaýy barada maglumat alyp bilmän, uzak möhletli we gysga möhletli çäreleri hem meýilleşdirip bilerler. Müşderi bazasy guramanyň işiniň ähli döwründe emele gelýär. Bu golçur kärhanalara we şahamçalara-da degişlidir. Bu, jemgyýetiň esasy zerurlyklaryny dogry kesgitlemek üçin uly görkezijileri gaýtadan işlemek mümkinçiligini artdyrýar.

Bölümleriň we bölümleriň durnukly işi.

KOK-lar üçin CPM.

Garaşsyz üýtgeýjiler.

Döwrüň ahyrynda öndürijilik görkezijilerini hasaplamak.

Bellenen nyrhlar.

Bahalar syýasatyny düzmek.

Umumy müşderi bazasyna mahabat ibermek.

CPM-de tertiplemek we toparlamak.

Goşmaça maliýe çekmegiň netijeliligini seljermek.

Satuwyň durnuklylygyny kesgitlemek.

Kitap satyn almak

Tölenmeli hasaplar.

Goşmaça enjamlary birikdirmek.

Iş awtomatizasiýasy.

Hasaplamalar we aýratynlyklar.

Senagat, önümçilik we beýleki kompaniýalar üçin CPM.

Ylalaşyk.

Önümçilik tertibi.

Klassifikatorlar we salgylanma kitaplary.

Kömekçi.

Pul akymyna gözegçilik.

Algylar we borçnamalar.

Häzirki zaman görnüşleri.

Salgylanma maglumatlary.

Materiallaryň we çig malyň ulanylyşyna gözegçilik.

Islendik işi etmek.

Bölümleriň, ammarlaryň we şahamçalaryň çäksiz sany.

Recordsazgylary saýlama ölçegleri boýunça tertipläň.

Maglumatlaryň seljerişi.

Işgärleriň aýlygy

Balans.

Bitewi müşderi sanawy.

CCTV.

Harytlaryň ştrih-kodlaryny okamak.

Resminamalaryň tutuş toplumyny öndürmek.

Geleşik gündeligi

Ilat ýazuwynyň tertibi.

Işgärler üçin ýüztutma.

Nomenklatura toparlarynyň emele gelmegi.

Bank hasabaty we töleg tertibi.

Maliýe ýagdaýyny kesgitlemek.

Bazara gözegçilik.

Islendik önüm öndürmek.

Söwda hasap-fakturalary.

Transferhliumumy geçiriş resminamalary.

Dizaýn konfigurasiýasyny saýlamak.

Kompaniýanyň web sahypasy bilen aragatnaşyk.

CPM optimizasiýasy.

Çykdajy hasabaty.

Saklamak şertleriniň bardygyny kesgitlemek.

Gurlan şertnama şablonlary.

CPM-de önümçilik senenamasy.

Işgärleri hasaba almak.

Doly sargyt goldawy.

Materiallary ulanmak üçin kadalary düzmek.