Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hasaplamak üçin CRM

Hasaplamak üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Hasaplamak üçin CRM
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Hasaplamak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Işlerinde, kommunal hyzmatlar köp sanly haýyşlar, hasaplamalar we töleg üçin resminamalary öz wagtynda taýýarlamagyň zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, pul serişdeleriniň alynmagyna gözegçilik edýärler we bu, beýleki borçnamalara goşmaça, olary ýönekeýleşdirmek üçin. iş, dolandyryjylar çykdajy üçin ýöriteleşdirilen CRM programmalaryny durmuşa geçirýärler. Housingaşaýyş we kommunal pudagynda toplumlaýyn awtomatlaşdyryş diňe meşhurlyga eýe bolýar, sebäbi kompýuter tehnologiýasyny ulanmakdan näme peýda gazanyp boljakdygyna hemmeler düşünmeýär. Elbetde, kompýuterleriň ulanylyşy ençeme ýyl ozal ulanylyp başlandy, ýöne bular, adatça, gaty ýönekeý mümkinçilikleri bolan hasaplamak, resminamalary taýýarlamak üçin dürli programmalar. Awtomatlaşdyrmagyň häzirki zaman formaty düýbünden başga mesele, esasanam bölekleýin çalşyp bilýän emeli intellekt, esasanam köp mukdarda maglumat, hasaplamalar gaýtadan işlenilende, işleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmekde, adamyň kynçylyk çekýän hemme ýerinde. . Programma üpjünçiliginiň programma üpjünçiliginiň algoritmleri, awtomatiki hasaplaşykda, hyzmatlary sarp edijilerden maliýe alşyna gözegçilik etmekde, tertibi, düzgün bozulan halatynda jerimeleri hasaba almakda kömek edip biler. CRM formaty, wezipeleriň umumy bir maksada ýetmek, meýilnamany ýerine ýetirmek we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin işgärleriň özara gatnaşygy mehanizmini döretmäge gönükdirilendigini aňladýar. Hyzmat sarp edijilerine ünsi jemlemek we ýokary hilli hyzmatlar bermek, ygtybarlylyk we ynam sebäpli pudak ýolbaşçylary bolmaga mümkinçilik berer. Hünärmenler, käbir jogapkärçiligi elektron kömekçisine tabşyryp, umumy iş ýüküni azaldyp bilerler, ýagny köp resminamalary doldurmak bilen ünsüni çekmezden myhmanlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin has köp wagt sarp edip bilerler. Onlyeke-täk zat, laýyk çözgüt saýlanyňyzda, onuň mümkinçiliklerine we hünärine üns beriň, sebäbi umumy dizaýn peýdaly hyzmatlary guramagyň nuanslaryny göz öňünde tutup bilmez. Iň amatly wariant, işiň aýratynlyklary üçin aýratyn ösüş bolar, ýöne her bir gurama muny başaryp bilmez, şonuň üçin amatly alternatiwany ulanmagy maslahat berýäris.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamy özboluşly ösüş, sebäbi müşderiniň talaplaryna laýyklykda funksional mazmuny üýtgetmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin anyk gurluşly aýratyn çözgüt alarsyňyz. Tejribämiz we ulanylýan tehnologiýalar müşderä funksional mazmun üçin iň oňat warianty hödürlemäge mümkinçilik berýär we CRM mehanizmleriniň birleşmegi ajaýyp netijelere ýetmäge kömek eder. Hasaplaşyk proseduralaryny we beýleki meseleleri guramagyň aýratynlyklaryna esaslanyp, derrew işjeň işe başlamaga we täze görnüşe tiz dolanmaga mümkinçilik berýän programma bilen has köp işlemek üçin mehanizm gurulýar. Programma menýusy diňe üç modul bilen görkezilýär, gündelik meseleleriň ýerine ýetirilmegini ýönekeýleşdirýän meňzeş gurluş bar. Programma üpjünçiligini özleşdirmek üçin belli bir bilim ýa-da ýörite tejribe bolmaly däl, gysga ýygnakda esasy nokatlary düşündirmäge synanyşarys, saýlawlara düşünmegi we ulanmagy öwrederis. Müşderi hyzmaty hünärmenleri has köp programmany öňküsinden has ýalňyşsyz gaýtadan işläp bilerler, şol bir wagtyň özünde gyzgyn düwmelerden peýdalanmak, birnäçe salymda toparlary abatlamak ýa-da potratçylar bilen habarlaşmak, bergiler bilen baglanyşykly problemalary çözmek, tölegleriň tertipsiz çykdajylary amatly bolar. Gündelik işleri ýerine ýetirmekde oýlanyşykly algoritmleriň bolmagy hünärmenlere işleri dogry we wagtynda ýerine ýetirmäge, iş tertibini tertipleşdirmäge we möhüm jikme-jiklikleri ýitirmezlige kömek eder. Kagyz işleri taýýar, standartlaşdyrylan şablonlar bolmazdan amala aşyrylyp bilinmez, sebäbi ulgam maglumatlar bazalaryndan maglumatlaryň bir bölegini eýýäm birleşdirýär, şonuň üçin ulanyjylar diňe ýiten maglumatlary doldurmaly bolarlar. Maglumatyň şahsy elýeterliligi, berlen hukuklar, giriş, parol we programma bilen düzgünleşdirilýär, her gezek programma meýdanyna gireniňizde girizilmeli. Bu çemeleşme diňe bir daşarky päsgelçiliklerden we gizlin maglumat almak synanyşyklaryndan goranman, eýsem amatly iş şertlerini hem döreder, bu ýerde her kimiň iň amatly maglumaty, warianty we beýlekileri biynjalyk bolmaz.

Hasap-faktura tölegleri üçin CRM wersiýasyndaky USU programmasy, täze sarp edijileri hasaba almak, bar bolan maglumatlar binýadyny gözlemek we bar bolan standartlara laýyklykda gysga wagtda haýyşlara jogap bermek prosesini optimizirläp biler. Kärhananyň elektron platformasy bar bolsa, arzalaryň, arzalaryň we şikaýatlaryň alynmagyny awtomatlaşdyrýan we ýeňillikleriň alynmagyna gözegçilik edýän integrasiýa amala aşyrylýar. Müşderileriň dürli kategoriýalary üçin sazlamalary üýtgedip bilersiňiz, beýleki nyrhlaryň ulanylmagy pensionerler ýa-da uly maşgalalar, maýyplar üçin goşulýar, hemme zat müşderileriň gatnaşmazdan bolup geçýär. Bölümleriň arasynda öndürijilikli özara täsirleşmek üçin täsirli CRM mehanizmi emele gelýär, ol hem ýokary netijelere, öndürijilik görkezijilerine alyp barjak düzgünleri we çarçuwalary kesgitleýär. Dolandyryş üçin gol astyndakylary uzakdan dolandyrmak, meseleleriň taýýarlygyna gözegçilik etmek we munuň üçin menýuda gurlan elektron meýilnamany ulanyp görkezmeler bermek has aňsat bolar. Hünärmenler abatlaýyş we abatlaýyş işleriniň meýilnamalaryny düzmek has aňsat bolar, sebäbi ulgam şahsy meýilnamalary we guramanyň beýleki nuanslaryny göz öňünde tutar. CRM konfigurasiýasynda goşmaça, tölegli hyzmatlaryň berilmegi, elýeterli bahalaryň sanawyna laýyklykda kesgitlenip bilner, şeýle hem kommunal tölegleriň hasabyna gözegçilik edip bilersiňiz. Şertnamany düzmek bu ýagdaýda hökmany prosedura, ýöne käbir nokatlaryň ýerine ýetirilmegi üçin birneme wagt gerek bolar. Awtomatlaşdyryş, abonentlere bahalaryň üýtgemegi, öňüni alyş hyzmaty ýa-da bar bolan bergiler barada derrew habar bermek üçin täze mümkinçilikler döreder. Alyjylaryň kategoriýasyny saýlamak ukyby bilen köpçülikleýin ibermek üçin gurallar maglumatlary çalt we aňsat geçirmäge mümkinçilik berer. Adaty e-poçta formatyna goşmaça, SMS habarlaryny ulanyp ýa-da Viber arkaly duýduryş döredip bilersiňiz. Anotherene bir üýtgeşik aýratynlyk, guramaňyzyň adyndan sesli jaňlar arkaly habar bermek bolup biler, munuň üçin konfigurasiýa işlenip düzülende telefon bilen integrasiýa zerurlygyny görkezmeli. Şeýlelik bilen, robot elektron kartada girizilen at bilen jaň edip, işgärleriň ýüküni azaldýan wagtynda tölemek haýyşy bilen hyzmatlaryň bahasyny habar berip biler.

Interfeýsiň köp taraplylygy we ýönekeýligi bölümleri, ammarlary we şahamçalary umumy maglumat meýdanyna birleşdirmäge mümkinçilik berýär, hatda biri-birinden uzakda bolsa-da, aragatnaşyk internet arkaly saklanýar. CRM ulgamynyň giňişleýin maglumat bazasyndaky gözlegi aňsatlaşdyrmak üçin kontekst menýusy bar, bu ýerde ulanyjylar takyk netijäni almak üçin diňe birnäçe nyşan girizmeli. Elektron kömekçi, maglumatlaryň arhiwini, müşderiler bilen gatnaşyklaryň taryhyny, hasap-fakturalary we hasaplamalary saklar, şonuň üçin köp ýyldan soň hem maglumat tapmak kyn bolmaz. Işgärleriň ähli hereketleri öz ýazgylarynda ýazylýar, şonuň üçin ýazgynyň ýa-da resminamanyň awtoryny tapmak birnäçe sekunt dowam eder, bu öndürijilige baha bermäge we adalatly aýlyk almaga kömek eder. Hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, nobatlary we býurokratiýany azaltmak bilen, sarp edijileriň wepalylyk derejesi ýokarlanar we täze ýaşaýyş jaýlaryny edinmek mümkin bolar. CRM tehnologiýalaryna we çylşyrymly awtomatlaşdyryşa geçmek menejerler üçin kelle agyrysyna öwrülmezligi üçin, hemme zat hakda alada edýäris. Bu, kompaniýanyň isleglerine we isleglerine görä ösüşi, içerki parametrleri we teklipleri kesgitlemek, işgärleri taýýarlamak we netijede zerur derejede goldaw bermek diýmekdir.