Iş awtomatizasiýasy

Işewürligi awtomatlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi

Iş awtomatizasiýasynda öňdebaryjy

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy

Döwrebap platformamyzda programma üpjünçiligini ösdürmek, ýokary tizlikden, giň işleýişden we elýeterli bahalardan ybarat hiliň kepili bolup durýar.

Programmany şu gün sargyt ediň

Iň gowy bahany alyň!

Kompaniýamyz professional programma üpjünçiligini elýeterli bahadan satýar

Islendik işiň awtomatlaşdyrylmagy

Dürli taýýar programmalardan taýýar programma saýlap bilersiňiz. Ora-da täze programma üpjünçiligini işläp düzmegi buýruň

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Işewürligi awtomatlaşdyrmak, önümçilik dolandyryşy, maliýe meýilnamalaşdyryş, işgärleri dolandyrmak, marketing we satuw we ş.m. ýaly dürli iş amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin kompýuter tehnologiýalaryny we programma üpjünçilik gurallaryny ulanmakdyr.

Işewürligi awtomatlaşdyrmagyň maksady, iş prosesleriniň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrmak, işleri ýerine ýetirmek üçin wagty azaltmak we amallaryň bahasyny azaltmak. Mundan başga-da, işewürligi awtomatlaşdyrmak işiň hilini ýokarlandyryp we adam ýalňyşlyklaryny azaldyp biler.

Kärhanany resurs meýilnamalaşdyrmak (ERP) ulgamlary, taslamany dolandyrmak (PM) ulgamlary, müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak (CRM) ulgamlary, awtomatiki maglumat derňew programma üpjünçiligi we başgalar ýaly bir işi awtomatlaşdyrmak üçin dürli programma üpjünçiligi önümleri we gurallary ulanylyp bilner.

Umuman aýdanyňda, işewürligi awtomatlaşdyrmak, çalt üýtgeýän ykdysady gurşawda kärhananyň öndürijiligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhüm strategiýadyr.

 

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.Kompaniýalaryň netijeliligini we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin işewür awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi zerurdyr. Kompaniýanyň işgärlerine has möhüm we çylşyrymly meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän gündelik meseleleri we amallary awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Ine, biznesi awtomatlaşdyrmak programma üpjünçiligini ulanmagyň esasy peýdalary.

Wagt tygşytlaň we çykdajylary azaldyň: Işewür awtomatlaşdyryş programmalary, el bilen giriş ýa-da inwentar gözegçilik ýaly gaýtalanýan meselelere sarp edilýän wagty azaltmaga kömek edip biler. Şeýle hem, aýlyk haklaryny azaldyp biler, sebäbi kompaniýalar bu meselelere gatnaşýan işgärleriň sanyny azaldyp bilerler.

Takyklygy we hilini gowulandyrmak: Işewür amallary awtomatlaşdyrmak, el bilen maglumat girizmek we beýleki gaýtalanýan meseleler bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary azaltmaga kömek edip biler. Şeýle hem girdejileri we müşderi hyzmaty meselesini azaldyp biler.

Önümçiligi we netijeliligi ýokarlandyrmak: Işewürligi awtomatlaşdyrmak programma üpjünçiligi, bir kompaniýanyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyryp, meseleleri we amallary çaltlaşdyrmaga kömek edip biler.

Has gowy analitika we karar bermek: Işewürlik prosesini awtomatlaşdyrmak, köp sanly maglumatlary ýygnamaga we derňemäge kömek edip biler, bu kompaniýalara has habarly karar bermäge we iş akyllaryny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy


Walýuta saýlaň:

Programmanyň bahasyny hasaplaň

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz.


Ady
Mukdary
njësitë
Bahasy
Jemi
Программа
Usereke ulanyjy programmasy
Sazlama
Bahasy1
Jemi1
Пользователь
Goşmaça ulanyjylar
Mukdary
njësitëAdam
Bahasy1
Jemi1
Бесплатные часы
Mugt tehniki goldaw sagatlary
Mukdary1
njësitëSagat
Bahasy0
Jemi0
Часы техподдержки
Tehniki goldawyň goşmaça sagatlary
Mukdary
njësitëSagat
Bahasy1
Jemi1
Jemi bir gezeklik töleg:
0

Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Mümkin töleg usullary: • Bank geçirmesi
  bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union ýa-da başga birine halkara transfer


Işewürligi awtomatlaşdyrmagyň bahasy barada has anyk maglumat gözleýän bolsaňyz, zerurlyklaryňyza baha berip we degişli çözgüt hödürläp biljek hünärmenlerimiz bilen habarlaşyň. Käbir awtomatlaşdyrylan çözgütler başlangyç enjam ýa-da programma üpjünçiligini gurmak üçin çykdajylary talap edip biler, ýöne uzak möhletde çykdajylary ep-esli azaldyp, işiňiziň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Bulutda serwer kärendesi

Bulut serweri gerek bolsa, buludyň bahasyny hasaplaň


Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  No network

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Work from home

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  There are branches

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Control from vacation

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Work at any time of the day

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Powerful server

  Güýçli serwer
 • Doly işleýän hasapçy ýok bolsa. Hyzmat buhgalter kompaniýasy bu programma birikdirilen bolmaly.
  Freelance accountant

  Işgärlerden başga hasapçy
 • Adaty Windows kompýuteriňiz ýok bolsa, “Apple MacBook”.
  Apple MacBook

  Apple MacBook
 • Salgyt gullugyndan maglumatlary ofis kompýuterlerinde saklamazdan gizlemek isleseňiz.
  Hide information from the tax

  Salgytdan maglumatlary gizläň


Bulut serweri kärendesi go

Bulut hasaba alnyşy, kompaniýanyň maliýe maglumatlaryny hasaba almak, saklamak we gaýtadan işlemek üçin bulut tehnologiýalaryny ulanmakdyr. Ofisdäki kompýuterde maglumatlaryň saklanýan adaty ýerli hasapçylykdan tapawutlylykda, bulut hasaby maglumatlary internet arkaly elýeterli uzakdaky bulutda saklamak mümkinçiligini berýär.

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

Işewürligi awtomatlaşdyrmagyň täze derejesi

Bu surat, programma üpjünçiligimizi durmuşa geçirmezden ozal bir guramanyň işiniň nähili bolup biljekdigini görkezýär. Ondan soň nähili bolar.


before after

Telekeçiligi awtomatlaşdyrmagyň köp peýdasy bar, şol sanda:

 1. Netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrmak. Amallary awtomatlaşdyrmak, gündelik işleri ýerine ýetirmek üçin wagty azaltmaga, ýalňyşlyklaryň sanyny azaltmaga we işiň tamamlanmagynyň tizligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 2. Işgärleriň çykdajylaryny azaltmak. Awtomatlaşdyryş, işgärleriň sanyny azaltmaga ýa-da has köp aýlyk alýan we jogapkärli wezipelere ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän käbir el işleriniň ýerini tutup biler.

 3. Işiň hilini ýokarlandyrmak. Awtomatlaşdyryş, önümleri has takyk we yzygiderli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär, bu önümiň ýa-da hyzmatyň hiliniň ýokarlanmagyna getirýär.

 4. Bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak. Awtomatlaşdyryş, müşderileri saklamaga we bazardaky beýleki kompaniýalar bilen bäsleşmäge mümkinçilik berýän önümiň ýa-da hyzmatyň bahasyny azaltmaga kömek edip biler.

 5. Iş çeýeligini ýokarlandyrmak. Awtomatlaşdyryş, üýtgeýän bazar we müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin prosesleri çalt üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

 6. Has gowy iş dolandyryşy. Awtomatlaşdyryş, dolandyryjylara has gowy karar bermek we kompaniýanyň işini gowulandyrmak üçin prosesler barada maglumatlary we analitikleri berip biler.

 7. Howpsuzlygy we maglumatlary goramagy ýokarlandyrmak. Awtomatlaşdyryş, iş howpsuzlygynyň derejesini ýokarlandyrýan ýalňyşlyklar we maglumatlaryň syzmagy töwekgelçiligini azaldýar.

Elýeterli 50 şablondan dizaýny saýlamak

Lightagty ýa-da garaňky fon bilen berk dizaýny saýlap bilersiňiz.

Bu ýygyndynyň diňe bir bölegi


Häzirki zaman programma üpjünçiligi dizaýny, häzirki tehnologiýa dünýäsinde üstünlik gazanmagyň esasy faktorlaryndan biridir. Häzirki wagtda ulanyjylar programmalaryň dizaýnyna has köp talap edýärler, sebäbi bu ulanylyşda amatlylygyň we rahatlygyň möhüm tarapy.

Häzirki zaman programma üpjünçiligi dizaýny köne däp-dessurlardan tapawutlanýar. Häzirki wagtda ol ulanyja, zerurlyklaryna we ulanylyş aňsatlygyna gönükdirilýär. Bu maksada ýetmek üçin dizaýnerler diňe bir owadan dizaýny däl, eýsem UX we UI dizaýny, animasiýa, interaktiw elementler, reňk shemalary we ş.m. ýaly dürli usullary we tehnologiýalary ulanýarlar.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň esasy meseleleriniň biri, ulanyja programma bilen mümkin boldugyça netijeli işlemäge mümkinçilik berýän içgin interfeýs döretmekdir. Şol bir wagtyň özünde, dizaýnerler diňe tejribeli ulanyjylaryň däl, eýsem programmany ilkinji gezek ulanýanlaryň hem zerurlyklaryny göz öňünde tutmalydyrlar.

Mundan başga-da, häzirki zaman programma üpjünçiliginiň dizaýnynda wizual komponente köp üns berilýär. Bu diňe bir dizaýnyň estetiki häsiýetleri bilen däl, eýsem işleýşi bilenem bolup biler. Mysal üçin, dogry reňkleri we şriftleri ulanmak möhüm elementleri görkezip, interfeýsi has okalýar.

Häzirki zaman programma üpjünçiligi dizaýny, dürli enjamlaryň we platformalaryň aýratynlyklaryny hem göz öňünde tutýar. Mysal üçin, ykjam programmalar çäkli ekran giňişliginden peýdalanmak üçin köplenç ýeňil interfeýsleri ulanýarlar.

Umuman aýdanyňda, häzirki zaman programma üpjünçiligi dizaýny, programmanyň bazardaky üstünligini kesgitleýän möhüm elementdir. Bu diňe bir dizaýnyň estetiki häsiýetleri bilen çäklenmän, eýsem işleýşi we ulanylyş aňsatlygy bilen hem baglanyşyklydyr. Dizaýnyň diňe bir bezeg däl, eýsem ulanyjylara programma üpjünçiligini netijeli ulanmagyna kömek edýän möhüm guraldygyna düşünmek möhümdir.Şäherler

Dürli sebitdäki guramalar bilen işleýäris. Başga ýurtlardan müşderilerimiz hem bar.

Türkmenistan
 • Aşgabat
 • Türkmenabat
 • Daşoguz
 • Mary
 • Balkanabat
 • Gyzylarbat
 • Baýramaly
 • Tejen
 • Türkmenbaşy
 • Magdanly
 • Kerki
 • Ýolöten
 • Köneürgenç
 • Änew
 • Andalyp
 • Bäherden
 • Gazojak
 • Bereket
 • Boldumsaz
 • Gökdepe
 • Seýdi
 • Kaka
 • Görogly
 • Gubadag
 • Akdepe
 • Serhetabat
 • Babadayhan
 • Garabekewül
 • Darganata
 • ...
Beýleki ýurtlar
 • Özbegistan
 • Gyrgyzystan
 • Azerbaýjan
 • Jorjiýa
 • Gazagystan
 • Türkiye
 • Russiýa
 • Ukraina
 • Belarus
 • ...

Tehniki goldaw

Hünärmenlerimiz size kömek eder we ähli soraglaryňyza jogap berer

SupRemo

SupRemo

Uzakdan hyzmat etmek programmasy

AnyDesk

AnyDesk

Mugt göçürip almak

Team Viewer

Team Viewer

Uzakdan hyzmat etmek programmasy

Tehniki goldaw bilen nädip habarlaşyp bilerin?

Tehniki goldawymyz telefon, dürli habarçylar we e-poçta arkaly habarlaşyp biler.

Hepdäniň haýsy günlerinde işleýärsiňiz?

Işewürligi awtomatlaşdyrmak maksatnamasynyň tehniki goldawy dynç günleri: duşenbe gününden anna gününe çenli işleýär

Öňünden ýüz tutup bilerinmi?

Elbetde, tehniki goldaw hünärmeni bilen işlemek haýyşyny öňünden ylalaşyp bilersiňiz.

Diňe okuwdan geçip bilerinmi ýa-da gowulaşmagy sargyt edip bolarmy?

Tehniki goldawda diňe bir dolandyryjylary däl, inersenerleri hem ulanýarys. Şonuň üçin programmada nädip işlemelidigini we zerur bolsa gowulaşmagy öwrederler.

Soraglar we jogaplar

Iň köp berilýän soraglaryň jogaplaryna serediň

Bu ýerde programma üpjünçiligimiz we ony nädip satyn almak barada ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplary görüp bilersiňiz.

Programmany satyn almak

Programma konfigurasiýalaryny deňeşdiriň. Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy saýlanan konfigurasiýa we ulanyjylaryň sanyna baglydyr. Bahany hasaplamak üçin kalkulýatory ulanyň. Şeýle hem, dolandyryjylarymyz programma üpjünçiliginiň bahasyny hasaplamaga kömek ederler. Bize jaň ediň ýa-da ýazyň.

Sargytlary dürli usullar bilen ýerleşdirip bilersiňiz. Mysal üçin, bize e-poçta ýazyň.

Aýlyk töleg ýok! Iş awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi üçin diňe bir gezek tölärsiňiz.

Her bir müşderi bilen, borçlarymyzy kesgitleýän şertnama baglaşýarys.

Başga soragyňyz barmy? Bize hat ýazmagy unutmaň. Ora-da başga bir aragatnaşyk usulyny saýlaň.

Programma aýratynlyklary

Biznes awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligimiziň halkara wersiýasy bar, şonuň üçin ony islendik ýurtda ulanyp bolýar.

Biznes awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi 96 dile terjime edildi. Mundan başga-da, ýönekeý tekst redaktorynda interfeýsiň aýry bölekleriniň terjimesini özbaşdak üýtgedip bilersiňiz.

Gurmak dogry ýerine ýetirilmedik bolsa, demo wersiýasy işlemän biler. Tehniki goldawymyz bilen habarlaşyň.

Kompýuteriňiz döwülse ýa-da operasiýa ulgamyňyzy üýtgetmeli bolsaňyz, iş amaly awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi täzeden gurlup bilner. Işgärlerimiz size öňki ygtyýarnamany çalyşmak üçin başga bir ygtyýarnama bererler.

Biziň kompaniýamyz diňe bir guramanyň işini awtomatlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi gurman, eýsem özümizem ösdürýäris. Şonuň üçin esasy konfigurasiýany satyn almakdan başga-da, islendik üýtgetmeleri sargyt edip bilersiňiz. Bu derrew ýa-da belli bir wagtdan soň edilip bilner. Mysal üçin, birnäçe ýyldan täze hasabat çykarsyňyz. Hünärmenlerimiz, işi bes etmän göni programmaňyzda dörederler.

Işewür hasaba alnyşy awtomatlaşdyrmak üçin programmalar bir okuw jaýynda-da üstünlikli ulanylyp bilner we bir maglumat ulgamyna bütin şahamçalar ulgamy birleşdirilip bilner. Munuň üçin wirtual serwer ulanylýar. Şeýle hem oňa: bulut serweri diýilýär. Bulut serweriniň kärendesi

Öndüriji hakda

Programma üpjünçiligini dogry saýlamak, üstünlikli işewürligi awtomatlaşdyrmagyň açarydyr.

Experience

Ajaýyp tejribe

Biznesi awtomatlaşdyrmak boýunça baý tejribämiz bar

Programma üpjünçiligiňizde häzirki wagtda pikir etmeýän mümkinçilikleriňizi hem goşup bileris. Theyöne olar guramaňyzyň çalt ösmegine we ösmegine kömek eder!

Team

Hünärmenler topary

Uly hünärmenler topary

Biz diňe hünärmenleri işe alýarys! Tehnologlar iş amallaryny öwrenýärler. Programmistler programma üpjünçiligini döredýärler. Tehniki goldaw hünärmenleri ähli soraglara jogap berer we okuw geçirer.

Technologies

Iň täze tehnologiýalar

Häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys

Dürli ýurtlardan ösen tehnologiýalary yzygiderli hödürleýäris. Bu programmadaky gündelik işleriňizi çalt, amatly we öndürijilikli etmek üçin edilýär!

Price

Amatly baha

Bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Bizde, islendik gurama üçin elýeterli boljak programmanyň dürli konfigurasiýalary bar. Mundan başga-da, abunalygymyz we aýlyk töleglerimiz ýok, programma üçin diňe bir gezek tölärsiňiz! Iň oňat hilli bahadan hödürleýäris!

Şahsy maglumatlar

Elýeterli aragatnaşyk usullary

Biz bilen gürleşmek üçin dürli aragatnaşyk usullaryny ulanyp bilersiňiz. Telefon arkaly jaň edip, gyssagly habarçylaryň üsti bilen e-poçta ýa-da habar ýazyp bolýar. Tejribeli işgärler programma bilen baglanyşykly ähli soraglara jogap bererler!

Islendik gurama bilen işleýäris - kiçi kärhanalardan başlap uly kärhanalara çenli

usu

USU Software Türkmenistan
Işiňi dogry alyp bar!

Iş sagatlary: Duşenbe - Juma , 09:00 - 18:00

Web Sahypa:

Email E-poçta: info@usu-tm.com

Chat Söhbetdeş bolup bilersiňiz

Phone Telefon: +99365349092 WhatsApp Viber Telegram

Phone Telefon: +99352248878

745400, Türkmenistan, Mary , Kemine 27 / Garant